Πιστοποίηση Αγγλικών για Παιδιά

Level 2 – Jungle Kings Hunters

Το Level 2 – Jungle Kings Hunters αποτελεί το δεύτερο από τα τρία επίπεδα Jungle Kings και απευθύνεται σε μικρούς μαθητές που ολοκληρώνουν τις Junior τάξεις.

Απευθύνεται σε μαθητές που θα έχουν ολοκληρώσει την Junior B class (όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 Junior τάξεις).

Όπως το Level 1 – Jungle Kings Cubs, έτσι και το Level 2 – Jungle Kings Hunters αποτελεί μια φιλική εξέταση, σχεδιασμένη να φέρει τον υποψήφιο σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα δίνοντάς του αυτοπεποίθηση για την συνέχεια.

Και εδώ η βάση είναι το 50% και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Junior
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading & Writing
 • Διάρκεια Εξέτασης: 75 λεπτά- Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Junior
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading & Writing
 • Διάρκεια Εξέτασης: 75 λεπτά- Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Listening

Άσκηση 1η: Ταίριασμα εικόνων βασισμένες σε μια δήλωση

Πλήθος Ερωτήσεων: 6

Άσκηση 2η: Δηλώσεις True/False Βασισμένες σε εικόνες

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Άσκηση 3η: Πολλαπλής επιλογής, Επιλογή της κατάλληλης εικόνας

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Σύνολο Βαθμών: 20

Grammar/Vocabulary

Άσκηση 4η: Πολλαπλής επιλογής Α ή Β, ερωτήσεις γραμματικής

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 5η: Πολλαπλής επιλογής Α, Β ή C συμπληρώνοντας το κείμενο

Πλήθος ερωτήσεων: 5

Άσκηση 6η: Τοποθέτηση λέξεων/ φράσεων στην σωστή σειρά, χρωματίζοντας με τα κατάλληλα χρώματα το φιδάκι

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 15

Reading

Άσκηση 7η: Ταίριασμα απαντήσεων με ερωτήσεις, βασισμένες σε προϋπάρχoν κείμενο περίπου 60 λέξεων

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 8η: Συμπλήρωση κενών σε μικρές προτάσεις από απαντήσεις που υπάρχουν στο τέλος

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 10

Writing

Άσκηση 9η: Περιγραφή απλής εικόνας

30-40 περίπου λέξεις

Σύνολο βαθμών: 10

Εξεταστέα Ύλη

VOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Animals
 • Jobs
 • Furniture
 • Vehicles
 • Greetings
 • Family
 • Days
 • Face & Body parts
 • Months
 • Basic verbs
 • Seasons
 • Weather
 • Basic sports items
 • Buildings
 • Directions
 • Adjectives
 • Time

GRAMMAR

 • To be
 • Imperative/ Let’s/ Don’t
 • Plurals
 • How much/ How many
 • Some/ Any
 • A/ An – The
 • Have got
 • Can/ Must
 • There is/ are – There was/ were
 • This/ That – These/ Those
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time
 • Possessive pronouns
 • Possessive adjectives/ ‘s
 • Subject/ Object pronouns
 • Comparative – Superlative
 • Wh- questions
 • Present continuous
 • Present simple
 • Future Simple
 • Past Simple + basic irregulars
VOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Animals
 • Jobs
 • Furniture
 • Vehicles
 • Greetings
 • Family
 • Days
 • Face & Body parts
 • Months
 • Basic verbs
 • Seasons
 • Weather
 • Basic sports items
 • Buildings
 • Directions
 • Adjectives
 • Time

GRAMMAR

 • To be
 • Imperative/ Let’s/ Don't
 • Plurals
 • How much/ How many
 • Some/ Any
 • A/ An – The
 • Have got
 • Can/ Must
 • There is/ are - There was/ were
 • This/ That - These/ Those
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time
 • Possessive pronouns
 • Possessive adjectives/ ‘s
 • Subject/ Object pronouns
 • Comparative - Superlative
 • Wh- questions
 • Present continuous
 • Present simple
 • Future Simple
 • Past Simple + basic irregulars