Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 21001 Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών

UCERT CYPRUS

Το ISO 21001:2018 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών (EOMS) όταν ένας τέτοιος οργανισμός:

  • α) χρειάζεται να επιδείξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την απόκτηση και ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω διδασκαλίας, μάθησης ή έρευνας.
  • β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των μαθητών, των άλλων δικαιούχων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του EOMS του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων δικαιούχων.

Όλες οι απαιτήσεις του ISO 21001:2018 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για κάθε οργανισμό που χρησιμοποιεί πρόγραμμα σπουδών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω διδασκαλίας, εκμάθησης ή έρευνας, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη μέθοδο παράδοσης.

Το ISO 21001:2018 μπορεί να εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς εντός μεγαλύτερων οργανισμών, των οποίων η βασική δραστηριότητα δεν είναι η εκπαίδευση, όπως τα τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης.