Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Specialized Professional User

UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

UCERT CYPRUS | ΕΣΥΔ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 17024_Νο 1219-3_EL

Η UCERT είναι Φορέας διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα (σε 302 σχήματα πιστοποίησης με εξετάσεις που υλοποιούνται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως με teleproctoring), γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Τομέας Ψηφιακής Ενημέρωσης

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγει έρευνα αγοράς, να εκτιμά τις παραμέτρους της αγοράς και του ανταγωνισμού, τους παράγοντες των εξελίξεων και των αναγκών του κοινού, να σχεδιάζει και να υλοποιεί την ιδανική στρατηγική μάρκετινγκ που θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και, με βάση τις αρχές του κλασικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ και με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), να οργανώνει και να διαχειρίζεται ιστοσελίδες με περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Συγκεκριμένα, να θέτει την σωστή ιεραρχία στην μεταφορά της είδησης, να αναζητά στο διαδίκτυο τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, να οργανώνει το γραφείο τύπου και τις αποστολές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, να αξιολογεί τις πιθανές πηγές προέλευσης της είδησης, τη ροή ειδήσεων στο διαδίκτυο, να διαχειρίζεται τα social media, να γνωρίζει τους κανονισμούς των βασικότερων αθλημάτων, τους βασικούς θεσμούς του αθλητισμού σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, την αλληλεπίδραση της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας με τον αθλητισμό, την ιστορία του στίβου και υγρού στίβου, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Officer-DPO)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις προϋποθέσεις, τις προβλέψεις και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (GDPR) και η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, αλλά και όλα τα συναφή ζητήματα κυβερνοασφάλειας, νομοθεσίας και οργάνωσης. Συγκεκριμένα, να έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογή των διαδικασιών για τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, να συμβουλεύει, γνωμοδοτεί και ενημερώνει σχετικά με θέματα συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τη τήρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και για την προσαρμογή του προσωπικού στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, να αποφασίζει για εκπαίδευση σχετική με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους ασφάλειας και γενικότερα του μηχανισμού διασφάλισης προστασίας χρήσης προσωπικών δεδομένων και να εκπροσωπεί την επιχείρηση σε ελέγχους/επιθεωρήσεις από τις εποπτικές αρχές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφής με διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών

Τομέας Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικής

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους παράγοντες που συνθέτουν την οργανωσιακή κουλτούρα, την επιρροή και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εργαζόμενους καθώς και μεταξύ αυτών και της επιχείρησης, τη σημασία και τους τύπους των μορφών της οργανωσιακής κουλτούρας και τη διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της ικανότητας οργάνωσης του χρόνου ως οργανωτικής ικανότητας και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθόδους για την επίτευξη ορθής διαχείρισης χρόνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διενεργεί τις απαιτούμενες μελέτες αξιολόγησης της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου και να προτείνει τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις. Και, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, να σχεδιάζει το πλάνο υλοποίησης του έργου, να οργανώνει και να διαχειρίζεται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη χρησιμότητα της υιοθέτησης μιας «πράσινης» στρατηγικής μάρκετινγκ, τον προσανατολισμό της στρατηγικής του πράσινου μάρκετινγκ, το μείγμα μάρκετινγκ και πώς επηρεάζει το πράσινο μάρκετινγκ, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του πράσινου μάρκετινγκ, την έννοια και τις τεχνολογίες των πράσινων κτιρίων, και να μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός πλάνου μάρκετινγκ πράσινων κτιρίων και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ, να εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, να παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών, να φροντίζει την είσπραξη λογαριασμών και την εξόφληση οφειλών, να διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία, να παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών, να συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας. Επιπρόσθετα, να κατανοεί τον τρόπο άσκησης του σύγχρονου μάνατζμεντ, τα συστήματα διοίκησης και τη σωστή χρήση εργαλείων για αποτελεσματική διοίκηση, ώστε να μπορεί να οργανώνει και να συντονίζει διοικητικές δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους «επαγγελματικούς κινδύνους», δηλαδή τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι προέρχονται από την έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εντοπίζει τις πηγές κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία, να εξακριβώνει τους δυνητικούς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κινδύνους που προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες, να κάνει εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια και να προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες πρόληψης. Επιπρόσθετα, να γνωρίζει, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις διαδικασίες αναγγελίας, καταγραφής και διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξει τη διοίκηση χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας και οργάνωσης. Συγκεκριμένα, να χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης της επιχείρησης, να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση ανώτερων υπαλλήλων, να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, να διαχειρίζεται θέματα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών όταν είναι απαραίτητο και να χρησιμοποιεί άριστα τον ηλεκτρονικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις μηχανές γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύσσει επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, να κατανοεί πληροφορίες, να επικοινωνεί για καθημερινά πρακτικά ζητήματα στον χώρο εργασίας, και γενικά, με βάση τις επαγγελματικές απαιτήσεις, να επιτυγχάνει ορθή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, σύντομων παρουσιάσεων ή/και κοινωνικής συναναστροφής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα είδη κρίσεων και καταστροφών, να έχει πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών και να γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τεχνολογικές καταστροφές). Επιπρόσθετα, να γνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις των κρίσεων-καταστροφών, να οργανώνει ομάδες πυρασφάλειας, διάσωσης, εκκένωσης και διαφυγής, να γνωρίζει τη στρατηγική μείωσης των επιπτώσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας και την επικοινωνιακή διαχείριση οποιασδήποτε κρίσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλα τα είδη κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (φυσικές, τεχνολογικές, Na-Tech), να κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο και το ρόλο των αποκεντρωμένων οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας με έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να γνωρίζει όλα τα στάδια διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων (προετοιμασία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) και να συμμετέχει στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη θεωρία των αρχών και των εφαρμογών της οργάνωσης και διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τις μορφές των δημοσίων επιχειρήσεων, τα οργανογράμματα, την οργανωτική δομή, τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης, καθώς και το ρόλο και τους σκοπούς της λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών στο σύνολο της οικονομίας του Κράτους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες μίας επιχείρησης, να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών με χρήση των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας. Επιπρόσθετα, να γνωρίζει την κείμενη νομοθεσία περί εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και να εφαρμόζει κατάλληλα τις προδιαγραφές αυτής μετά από τη διερεύνηση των ειδικών συνθηκών περί υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και την εκτίμηση των υφιστάμενων χημικών ή/και φυσικών παραγόντων και των συνεπειών αυτών στην εργασία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους παράγοντες που συνθέτουν την οργανωσιακή κουλτούρα, την επιρροή και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εργαζόμενους καθώς και μεταξύ αυτών και της επιχείρησης, τη σημασία και τους τύπους των μορφών της οργανωσιακής κουλτούρας και τη διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της ικανότητας οργάνωσης του χρόνου ως οργανωτικής ικανότητας και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθόδους για την επίτευξη ορθής διαχείρισης χρόνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις έννοιες, διαστάσεις της ποιότητας στην λειτουργία ενός οργανισμού, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας με μετρήσιμους στόχους και τεκμηριωμένες διεργασίες, να εφαρμόζει ελέγχους στο σύστημα για να διασφαλίσει την ποιότητα μεταξύ των διεργασιών με τις κατάλληλες διαδικασίες και τηρώντας τα αρχεία ποιότητας για όλες τις ανάγκες του οργανισμού. Επιπρόσθετα, να εκπαιδεύει το προσωπικού στο σύστημα ποιότητας και συντάσσει διορθωτικές ενέργειες όπου θεωρηθεί αναγκαίο, να μπορεί να μετράει, αναλύει τα δεδομένα των μετρήσεων βάση των στόχων και να βελτιώνει το σύστημα ποιότητας και να διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις με ικανότητα αξιολόγησης των ευρημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόζει τις Αρχές Πολιτικής Φιλοσοφίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη κοινωνική θεωρία και διοίκηση με προσανατολισμό πάντα την Ανθρωπολογική σκέψη και την Οργανωτική συμπεριφορά, να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του με την βοήθεια των ανάλογων μοντέλων διοίκησης που θα έχει στη διάθεση του, να διαμορφώνει την ανάλογη στρατηγική που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, να καλλιεργεί ηγετικές ικανότητες, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν συγκρούσεις, παράπονα και το άγχος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο ή Ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οργανώνει από την αρχή έως το τέλος εκδηλώσεις πολιτιστικές, επιστημονικές και αθλητικές, να διαχειρίζεται όλους του οικονομικούς πόρους που θα προέρχονται από χορηγίες ή εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, να διαχειρίζεται άλλους πολιτιστικούς ψηφιακούς πόρους και να προωθεί με οποιοδήποτε μέσο μπορεί και έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεση του τις εκδηλώσεις, και, παράλληλα, να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα σε ευαίσθητα θέματα σχετικά με το φύλο και τις διακρίσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο ή Ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους

BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οργανώνει και, με επιτυχία, να λειτουργεί τις επιχειρήσεις έχοντας πλήρη κατανόηση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, να διαχειρίζεται σε λογιστικό επίπεδο τις επιχειρήσεις, να ασκεί την εμπορική διαχείριση τους, αλλά και την οικονομική διαχείριση. Επιπρόσθετα, να αξιοποιεί πλήρως τη διοίκηση σε χρηματοοικονομικό επίπεδο υποστηρίζοντας και διαχειρίζοντας χρηματοοικονομικές εργασίες, να παρακολουθεί αποκλίσεις και να αναλαμβάνει διορθωτικές ενέργειες με την βοήθεια των διάφορων συστημάτων αναφορών, να οργανώνει τις επιχειρήσεις με την αξιοποίηση των εργαλείων ERP και να χρησιμοποιεί όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά και τις εναλλακτικές σύγχρονες μορφές τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο ή Ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οριοθετεί εννοιολογικά τη διαχείριση της Τεχνολογίας και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS, ERP κ.ά.), να εφαρμόζει καινοτόμες και στρατηγικές πρακτικές, να διεκπεραιώνει τεχνολογικές συνεργασίες με τη βοήθεια του ψηφιακού μάρκετινγκ και να αξιοποιεί ευκαιρίες χρηματοδότησης της καινοτομίας μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και μέσω των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων που έχει αναπτύξει.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο ή Ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - SOCIAL MEDIA MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη εμπορικών δικτυακών και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, προώθησης, τιμολόγησης και διακίνησης των προϊόντων. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοεί και να υποστηρίζει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με ασφάλεια και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, βελτιώνοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα social media και τις τεχνικές Μάρκετινγκ με στόχο την αύξηση του τουρισμού όπως επίσης και να παρουσιάζει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να εκτελεί διεπιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις συναλλαγές B2B, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας B2B σε επίπεδο σχεδιασμού και να κάνει χρήση διάφορων λογισμικών προγραμματισμού και προμηθειών (ERP). Τέλος, θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό χρήμα και να κάνει συναλλαγές χρησιμοποιώντας με ασφάλεια και εναλλακτικά ψηφιακά νομίσματα, όπως τα κρυπτονομίσματα, γνωρίζοντας τουw κινδύνους και τις απάτες που υπάρχουν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

DIGITAL MARKETING – ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOCIAL MEDIA MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να αναλύει τη θέση του Marketing στην αγορά, να πραγματοποιεί έρευνα αγοράς με ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο τους καταναλωτές-τη ζήτηση-τον ανταγωνισμό, να αξιοποιεί το διαδίκτυο σχεδιάζοντας πλάνα Marketing και αναπτύσσοντας διάφορα βιώσιμα Επιχειρηματικά Μοντέλα, να χρησιμοποιεί τα κανάλια διανομής και προώθησης σαν εργαλεία και να χειρίζεται το σύστημα πληροφόρησης Marketing, το οποίο κρίνεται σημαντικό. Τέλος, θα μπορεί να στοχεύει στην αποτελεσματική επικοινωνία της Επιχείρησης μέσα από τη χρήση των social media και του Marketing.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, να χειρίζεται με άνεση εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων, να καταλαβαίνει τις βασικές λειτουργίες τους και το περιβάλλον εφαρμογής τους, να περιηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές έχοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις των ηθικών-νομικών ζητημάτων που τις καλύπτουν. Τέλος, θα είναι ενήμερος για τα προσωπικά δεδομένα, τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τις κατηγορίες τους και τους τρόπους διασφάλισής τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να συνδυάζει την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, να συσχετίζει την καινοτομία με την οργανωσιακή συμπεριφορά και την επιχειρησιακή εξωστρέφεια, να χρησιμοποιεί καινοτόμες στρατηγικές μέσα από διάφορα μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης και να προάγει, όσο είναι εφικτό ακόμα και σε καθημερινή βάση, την οικολογική καινοτομία στις τεχνολογίες, στις μεταφορές, στον τομέα των τροφίμων και των ποτών αλλά και στον Τουρισμό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να αξιοποιεί τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως προγράμματα αναπτυξιακού νόμου, προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και εναλλακτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσοντας και διακρατικές συνεργασίες. Επίσης, θα είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποίησης και υποβολής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να αξιοποιεί τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως προγράμματα αναπτυξιακού νόμου, προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και εναλλακτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα θα μπορεί να συνδυάζει την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την επιχειρησιακή εξωστρέφεια και να χρησιμοποιεί καινοτόμες στρατηγικές μέσα από διάφορα μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης προάγοντας την καινοτομία στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Τέλος θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της ικανότητας οργάνωσης του χώρου ως οργανωτικής ικανότητας και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθόδους για την επίτευξη ορθής διαχείρισης χρόνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, να γνωρίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες δικαίου στη διαχείριση Δημόσιων Συμβάσεων όπως επίσης και τους όρους για την ανάπτυξη και συντήρηση καλής σχέσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ακόμα κατά την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής στις κύριες διαδικασίες διαχείρισης της Σύμβασης που εκτελείται για όλους τους τύπου συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων)  από τη στιγμή της υπογραφής μέχρι το κλείσιμο της.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οργανώνει και να διοικεί έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, δηλ. να σχεδιάζει το πλάνο υλοποίησης του έργου, να οργανώνει και να διαχειρίζεται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα είδη των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή η οποία θεωρείται ως βασικός παράγοντας αύξησης ακραίως καιρικών φαινομένων και καταστάσεων. Επίσης θα είναι σε θέση να τις διαχειρίζεται και να τις χαρτογραφεί χρησιμοποιώντας και την βοήθεια των διαθέσιμων υπολογιστικών προγραμμάτων και τεχνολογιών (π.χ. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπισκόπηση, GPS) όπως και να πράττει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις έννοιες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τη μετάβαση από το γραμμική στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, θα κατανοεί την πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε διάφορες φάσεις του προϊόντος και το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, θα γνωρίζει τις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, προστατεύοντας παράλληλα το οικοσύστημα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα του τόπου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει και να εκπονεί μελέτες επενδυτικών ευκαιριών, το πλάνο υλοποίησης ενός Έργου, να οργανώνει το χρονοδιάγραμμα, να διαχειρίζεται το κόστος, την ποιότητα, τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του Έργου, να αξιολογεί την ολοκλήρωση ενός Έργου και να εφαρμόζει τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση Έργου με τη χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται σύνθετα σχέδια εργασίας, να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις για τον σχεδιασμό και την λειτουργία σχεδίου πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, να αξιοποιεί τους μηχανισμούς και τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. για την πρόληψη των καταστροφικών φαινομένων, να αξιοποιεί τις ΤΠΕ στην συλλογή πληροφοριών για την παρακολούθηση και καταγραφή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να χρησιμοποιεί τα social media κατά τη διάρκεια σχεδιασμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, να εφαρμόζει αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

DIGITAL MARKETING ΚΑΙ ON LINE BRANDING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγει έρευνα αγοράς, να εκτιμά τις παραμέτρους της αγοράς και του ανταγωνισμού, τους παράγοντες των εξελίξεων και των αναγκών του κοινού, να σχεδιάζει και να υλοποιεί την ιδανική στρατηγική μάρκετινγκ που θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και, με βάση τις αρχές του κλασικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ αλλά και με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών. Επιπρόσθετα να παρουσιάζει τις τεχνικές ερμηνείας των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση πάντα στα πλαίσια ενός σχεδίου στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που αυτό θα καταρτίζει, να σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης και να χαράσσει την ψηφιακή στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται ορθά τα χρονοδιαγράμματα και να διανέμει τις ανάγκες και τα αιτήματα της διοίκησης προς την αποτελεσματικότερη κατεύθυνση. Επίσης, αποκτά τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την οργάνωση, την ιεράρχηση εργασιών, το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, τη διαχείριση προμηθειών και την άριστη χρήση του ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των μηχανών γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα είδη του κινδύνου που μπορεί να προκληθούν κατά την εργασία, να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018, να αναγνωρίζει αστοχίες εφαρμογής και να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τα πρότυπα εφαρμογής του συστήματος. Επίσης, να παρέχει πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, να προλαμβάνει οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη βλάβη και να βοηθάει στην ανάνηψη του θύματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα είδη του κινδύνου που μπορεί να προκληθούν κατά την εργασία, να συμμετέχει σε επιθεωρήσεις με βάση το πρότυπο ISO 45001:2018, να αναγνωρίζει αστοχίες εφαρμογής και να είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τα πρότυπα εφαρμογής του συστήματος. Επίσης, να παρέχει πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, να προλαμβάνει οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη βλάβη και να βοηθάει στην ανάνηψη του θύματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ενδοτμηματική και διατμηματική γραμματειακή υποστήριξη ενός οργανισμού προκειμένου αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, αποκτά τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την οργάνωση και ιεράρχηση εργασιών, τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, την άριστη χρήση του ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των μηχανών γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

RESKILLING: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις που σχετίζονται με την καινοτομία, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα, να χειρίζεται τα σύγχρονα εργαλεία του ψηφιακού κόσμου, να κατανοεί τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους, να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα εταιρικές κρίσεις, να διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα και να προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στον επιχειρηματικό τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την υποστήριξη εμπορικών δικτυακών και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, προώθησης, τιμολόγησης και διακίνησης των προϊόντων. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοεί και να υποστηρίζει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με ασφάλεια και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, βελτιώνοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία, καθώς επίσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα social media και τις τεχνικές Μάρκετινγκ. Επιπλέον να διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων και των ιστοσελίδων. Τέλος θα παρουσιάζει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει τη λειτουργία των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών, να καταστρώνει στρατηγικό πλάνο και να εφαρμόζει την πολιτιστική διαχείριση αξιοποιώντας τις γνώσεις του στον Πολιτιστικό Τουρισμό και στην πολιτιστική επικοινωνία, να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην επικοινωνιακή πολιτική και διαχείριση των Μουσείων, να γνωρίζει το Πολιτιστικό Μάρκετινγκ και τις διαφορές του από το εμπορικό, τις λειτουργίες του Digital Marketing και του Social Media Marketing στον χώρο του πολιτισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προσδιορίσει τους κινδύνους και να διαχειριστεί την αφερεγγυότητα, αξιοποιώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας Υπεύθυνου Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. Παράλληλα, να γνωρίζει τον Πτωχευτικό Κώδικα περί κήρυξης πτώχευσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πτώχευσης, τα εξασφαλιστικά μέτρα, τους αντίκλητους, τα έξοδα και τις προθεσμίες, να αναλαμβάνει περιπτώσεις εκκαθάρισης περιουσίας του οφειλέτη, εκποίησης της επιχείρησης και περιουσιακών του στοιχείων, να λειτουργεί βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, να εντοπίζει τις κατηγορίες κινδύνων ως προς τις θεμελιώδεις αρχές δημιουργώντας ασφαλιστικές δικλίδες για την αντιστάθμιση αυτών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόζει, βάσει Εθνικού νομικού πλαισίου και Διεθνών ελεγκτικών προτύπων, τα εκάστοτε είδη εσωτερικών ελέγχων σε μία επιχείρηση. Συγκεκριμένα, να σχεδιάζει τη μελέτη προγραμματισμού και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, να εκπονεί ετήσιες εκθέσεις, να καλύπτει μια σειρά ειδικών θεμάτων, όπως ο εντοπισμός και ο έλεγχος απάτης από μεγάλα επενδυτικά έργα, σύναψη συμβάσεων, δάνεια και βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης μέσω αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, να αναπτύσσει προγράμματα ελέγχου λειτουργιών για τις Διοικητικές, Οικονομικές, Τεχνικές Υπηρεσίες, τις Προμήθειες και Πωλήσεις, να διαχειρίζεται προγράμματα που αφορούν τα δάνεια, τα αποθέματα και διαθέσιμα της επιχείρησης, τα συστήματα Πληροφορικής, καθώς και αυτών της Πυρόσβεσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας και την ομαλή λειτουργία του οίκου, την ποιοτική εξυπηρέτηση, την οικονομική διαχείριση του σπιτιού, το πρόγραμμα διατροφής, την αγωγή υγείας και πρόληψη ατυχημάτων, την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

Τομέας Εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το θεωρητικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές της εκπαίδευσης, τις ομάδες στόχους και τις μεθόδους μάθησης, να δύναται να αναλύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης, να γνωρίζει το θεωρητικό πλαίσιο της αναγκαιότητας και της σωστής χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και να χρησιμοποιεί σύγχρονες ψηφιακές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, να γνωρίζει την έννοια της διαδικτυακής συνεργασίας, να προετοιμάζεται κατάλληλα και να χειρίζεται εφαρμογές και εργαλεία διαδικτυακής παραγωγής και συνεργασίας. Επιπρόσθετα, να δύναται να αναλύει τις απαραίτητες ανάγκες και δράσεις πριν την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, να γνωρίζει τα βασικά σημεία κατά την διάρκεια υλοποίησης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και τις διαδικασίες ανατροφοδότησης κατά την λήξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να λάβει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του. Συγκεκριμένα, να διερευνά τις ανάγκες και τα κίνητρα των ενδιαφερομένων με βάση τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τις κύριες θεωρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, να παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική βασιζόμενος στις λειτουργίες και τις μεθόδους της επαγγελματικής συμβουλευτικής, να αξιολογεί την πρόοδο του ενδιαφερόμενου, να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Όσα προβλέπονται για την ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως αυτά καθορίζονται από την παράγραφο 3.3 της υπ’ αριθμ. Απόφασης ΔΣ/64529/27-11-2017 (ΦΕΚ 317/Β’/06.02.2018) του ΕΟΠΠΕΠ

Τομέας Ενέργειας
και Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING (ΕΠΙΠΕΔΟ 1)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση κτιρίων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και εξασφάλιση άνεσης, υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, με την ανάλυση δεδομένων, να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τη χρήση ενέργειας, να μετρά τις παραμέτρους του συστήματος και τις δραστηριότητες μέσα σε ένα κτίριο, να εγκαθιστά, προγραμματίζει, διαχειρίζεται σύγχρονα συστήματα, μεθόδους και τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) και να αντιμετωπίζει προβλήματα αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου, από κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα κλιματισμού και φωτισμού σε σπίτια, έως συστήματα κεντρικής εποπτείας επαγγελματικών χώρων, συνδυάζοντας ένα φάσμα εφαρμογών ηλεκτρονικής, δικτύωσης, ασφάλειας, παρακολούθησης και επικοινωνίας, από τη δομημένη καλωδίωση έως την απομακρυσμένη διαχείριση εγκατάστασης μέσω Internet/Wi-Fi.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους και να προβαίνει σε ενέργειες ελέγχου του εξοπλισμού ή των συστημάτων παραγωγής, να τα επισκευάζει, να επεμβαίνει για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, να πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης και δοκιμών της λειτουργίας συσκευών και οργάνων, να ελέγχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα, να κάνει χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, οργάνων ηλεκτρικών μετρήσεων κάθε τύπου, μεγεθών, πρότυπων οργάνων ελέγχου και βαθμονόμησης μετατροπέων κάθε τύπου, να ταυτοποιεί αιτίες δυσλειτουργίας συστήματος, να επιθεωρεί προϊόντα και εγκαταστάσεις, να εντοπίζει και αποκαθιστά σφάλματα σε όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου, να αξιολογεί τις λύσεις των προβλημάτων, να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους υλικούς πόρους, να έχει ικανότητα ανάλυσης των λειτουργιών, προγραμματισμού των εργασιών σύμφωνα με προτεραιότητες της λειτουργίας των τμημάτων, να εφαρμόζει τεχνικές προσαρμογής εξοπλισμών στις ανάγκες συγκεκριμένων επεμβάσεων, να διαχειρίζεται ανθρώπινους πόρους και να εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές, κανονισμούς και/ή εντολές εργασίας, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις καινοτόμες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ή την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων και τον έλεγχο εγκαταστάσεων και να προτείνει πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών, συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων – ΕΛΟΤ HD 384, τη δομή, την ανάπτυξη και εφαρμογή των φωτοβολταϊκών και των ηλιοθερμικών συστημάτων. Επιπρόσθετα, να προτείνει λύσεις και να εφαρμόζει τις μορφές των ΑΠΕ που σχετίζονται με την αιολική ενέργεια, τη γεωθερμία και την υδραυλική ενέργεια σε

μικρά υδροηλεκτρικά έργα και οι οποίες μειώνουν την εξωτερική ενεργειακή εξάρτηση και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις γενικές αρχές για τα οικοδομικά έργα, τη νομοθεσία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε Ευρώπη και Ελλάδα, τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον χώρο της οικοδομής, τις μεθόδους βελτίωσης και αναβάθμισης των παθητικών χαρακτηριστικών μιας κατοικίας και των λειτουργικών συστημάτων της και το πλαίσιο των περιβαλλοντικών κατευθύνσεων δόμησης για τα πράσινα κτίρια. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις τεχνολογίες «έξυπνου σπιτιού» για εξοικονόμηση ενέργειας, την πυραμίδα κτηριακού αυτοματισμού, τα συστήματα αυτοματισμού ελέγχου έξυπνου σπιτιού, τα πρωτόκολλα συστημάτων, τα συστήματα διαχείρισης κτιρίου (Building Management Systems-BMS), το νομοθετικό πλαίσιο και τον έλεγχο εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, να προτείνει και υλοποιεί τις κατάλληλες παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και στα συστήματα κλιματισμού, να εφαρμόζει τις τεχνολογίες των ηλιοθερμικών συστημάτων, να εφαρμόζει λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με συσκευές χαμηλής κατανάλωσης και διαχείρισης συστήματος φωτισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει τις τεχνολογίες και το μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων που αφορούν την έξυπνη διαχείριση και την αυτοματοποίηση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε Κτίρια και Εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, να δύναται να αναγνωρίζει τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας και τους νέους δρόμους που ανοίγουν οι κτιριακοί αυτοματισμοί, να ενημερώνει τρίτους για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα στοιχεία κόστους των έξυπνων εγκαταστάσεων, να γνωρίζει τις τεχνολογίες «έξυπνου σπιτιού» για εξοικονόμηση ενέργειας (Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίου, Building Management Systems-BMS), να σχεδιάζει και να εφαρμόζει συστήματα αυτοματοποίησης με βάση το διεθνές πρωτόκολλο KNX, να ελέγχει τις εγκαταστάσεις με βάση την ηλεκτρολογική νομοθεσία (ΕΛΟΤ HD 384), να γνωρίζει τις κατηγορίες συσκευών και εξαρτημάτων για τις ΚΝΧ ΤΡ 1 εγκαταστάσεις, την τοπολογία στην τεχνική ΚΝΧ ΤΡ 1, τις πρακτικές εφαρμογές με το ETS4 και την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ΚΝΧ ΤΡ 1, να εντοπίζει δυσλειτουργίες σε έξυπνες εγκαταστάσεις προτείνοντας και εφαρμόζοντας ανάλογα μέτρα αποκατάστασης βλαβών, να εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές, κανονισμούς και/ή εντολές εργασίας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τη Νομοθεσία στις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, την αξιοποίηση των ΑΠΕ (αιολικής και ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών), να σχεδιάζει και εγκαθιστά υδραυλικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, να δύναται να αξιολογεί, επιλέγει ορθά και χρησιμοποιεί τεχνικές και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και θερμικά ηλιακά συστήματα για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές, να ελέγχει, παρακολουθεί και συντηρεί τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, να αναγνωρίζει τον ενεργειακά αποδοτικότερο εξοπλισμό και τους τρόπους βελτίωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες λύσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και εφαρμόζει τη νομοθεσία που σχετίζεται με την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων σε νέας τεχνολογίας ανελκυστήρες (σε εναρμόνιση με πολιτικές, κανονισμούς και μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας), να εγκαθιστά νέους ανελκυστήρες πράσινης τεχνολογίας, να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογικές επεμβάσεις αναβάθμισης των συμβατικών ανελκυστήρων, να εγκαθιστά εξαρτήματα και εξοπλισμό πράσινης τεχνολογίας, να ελέγχει, συντηρεί και εντοπίζει δυσλειτουργίες, να αναγνωρίζει βλάβες και να τις αποκαθιστά με τις κατάλληλες μεθόδους. Επιπρόσθετα, να κοστολογεί τις εργασίες και να οργανώνει, επιβλέπει και διαχειρίζεται ομάδες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων νέας τεχνολογίας με βάση τα πρότυπα ασφαλείας λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια της διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων, να γνωρίζει την τεχνολογία, τα υλικά και τις εφαρμογές συστημάτων αυτόματου ελέγχου, να αξιολογεί και εκτιμά τις μετρήσεις των ενεργειακών παραμέτρων, να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου και επιθεώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και καθημερινής τεχνικής διαχείρισης και επίβλεψης της λειτουργίας των κτιριακών υποδομών (BMS, BIM, BUS κ.ά.), να εφαρμόζει πρακτικές «έξυπνης» συντήρησης εγκαταστάσεων και υποδομών και τεχνολογικές μεθόδους αναβάθμισης των υποδομών με την εγκατάσταση και τη μετάβαση σε νέα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων, τις αρχές μηχανολογίας και αυτοματισμών, να εκτελεί εργασίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, να φροντίζει για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, να εκτελεί δειγματοληψίες, να αξιολογεί τις μετρήσεις ρύπων και να διαχειρίζεται ομάδες εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων, τα είδη των γεωργικών αποβλήτων-απορριμμάτων, τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία και το περιβάλλον, την υφιστάμενη κατάσταση και να κατανοεί και εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισής τους και σύγχρονες μεθόδους συλλογής, απομάκρυνσης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια και τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας, το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση υλικών και συσκευασιών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τα οφέλη της ανακύκλωσης (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά), την ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης πλαστικών, τα είδη των πλαστικών απορριμμάτων και τις μεθόδους ανακύκλωσης και να εφαρμόζει τη σύγχρονη τεχνολογία σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 14001, EMAS).

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα θέματα διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής, να γνωρίζει τις έννοιες και τις μεθόδους διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και EMAS), καθώς και τη σημασία, λειτουργία και αναγκαιότητα της επιθεώρησης και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, να εφαρμόζει τις μεθόδους οργάνωσης συντήρησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συντήρησης EN 13460, να εφαρμόζει ποιοτικό έλεγχο και μεθόδους για τη διαχείριση ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, να γνωρίζει τις έννοιες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001, να εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, να κατανοεί τις διαφορετικές σημάνσεις-κωδικοποιήσεις των πλαστικών, να κατανοεί τα διαφορετικά είδη ανακύκλωσης και διαχωρισμού των πλαστικών, να εφαρμόζει και αξιοποιεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να υλοποιεί μεθόδους βελτίωσής του, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμμάτων, πλαστικών, χαρτιού, μετάλλων, γυαλιού, ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται συστήματα που εκμεταλλεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά και αιολικά. Συγκεκριμένα, να εκτελεί εργασίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής τέτοιων συστημάτων και του αντίστοιχου εξοπλισμού και εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται σε αυτά (γεννήτριες, μέσα συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας), επιλέγοντας κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και υλικά και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΠΕ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει και να εκπονεί μελέτες επενδυτικών ευκαιριών, το πλάνο υλοποίησης ενός Έργου, να οργανώνει το χρονοδιάγραμμα, να διαχειρίζεται το κόστος, την ποιότητα, τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του Έργου, να αξιολογεί την ολοκλήρωση ενός Έργου και να εφαρμόζει τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση Έργου με τη χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ασχοληθεί επαγγελματικά με αντικείμενα που σχετίζονται με την διαχείριση και την επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων κατανοώντας τις μεθόδους και τις διαδικασίας για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να συμμετάσχει αποτελεσματικά σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που είναι συνδεδεμένη με την σύγχρονη απαίτηση για εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων, γνωρίζοντας μεθόδους και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον σχετικά με την ενέργεια όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις σύγχρονες κοινωνίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, να γνωρίζει τον σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001, να εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label), να γνωρίζει την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών στη Βιομηχανία, την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, καθώς και το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις έννοιες του περιβάλλοντος και της αειφορίας, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του νομικού και θεσμικού πλαισίου προστασίας καθώς και το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων, να φροντίζει για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, να εκτελεί δειγματοληψίες, να αξιολογεί τις μετρήσεις ρύπων και να διαχειρίζεται τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους περιβαλλοντικούς όρους στην εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων, να αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα από Ε.Ε., να σχεδιάζει και να επιβλέπει έργα όλων των κατηγοριών. Επίσης θα είναι σε θέση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση μέσα από διάφορους δείκτες στην ποιότητα του ύδατος και να εφαρμόζει εάν χρειαστεί και τα απαραίτητα μαθηματικά μοντέλα με την κατάλληλη μεθοδολογία για τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την αειφορική καλλιέργεια της γης και τις δεξιότητες για να εφαρμόζει και να προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή, να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη Γεωργία, να χρησιμοποιεί τα κανάλια διανομής και προώθησης σαν εργαλεία και να χειρίζεται το σύστημα πληροφόρησης Marketing.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι γνωρίζει τις σύγχρονες ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες αιχμής, καθώς και τις νομοθετικές τάσεις αλλά και τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της αειφορικής γεωργίας διεθνώς, κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόζει και να προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή, γνωρίζει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη Γεωργία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα θέματα διοίκησης και οργάνωσης παραγωγής, να γνωρίζει τις έννοιες και τις μεθόδους διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα καθώς και τη σημασία, λειτουργία και αναγκαιότητα της επιθεώρησης και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, να εφαρμόζει τις μεθόδους οργάνωσης συντήρησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Συντήρησης EN 13460 και γνωρίζει και να εφαρμόζει την μεθοδολογία της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης και τα εργαλεία της.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόζει τους κανονισμούς και τα πρότυπα των απαιτήσεων των ανελκυστήρων, να γνωρίζει τον τρόπο εγκατάστασης, λειτουργίας, επισκευής και συντήρησής τους. Τέλος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους κινδύνους και τις απαιτήσεις ελέγχου και ασφάλειας των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων και των πεζοδρόμων σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη νομοθεσία για τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην πράξη (ΕΛΟΤ HD 384), τη δομή, την ανάπτυξη και το νομοθετικό πλαίσιο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ειδικότερα, να μελετά τα μηχανολογικά σχέδια και να σημειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των συσκευών πριν κάνει μια εγκατάσταση, να συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας μεταξύ τους, να ελέγχει και δοκιμάζει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΜΕΣΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην κυκλική οικονομία για να κατανοεί τους νομοθετικούς κανονισμούς περί αποβλήτων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των αποβλήτων, τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και με τους νομοθετικούς κανονισμούς περί αποβλήτων. Ακόμα να τηρεί αρχεία σχετικά με την συλλογή αποβλήτων ακολουθώντας την νομοθεσία για την καταχώρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. Επίσης να διακρίνει τους τύπους των οχημάτων συλλογής αποβλήτων για να μπορεί να συντονίσει τη μεταφορά των αποβλήτων υλικών. Επιπλέον να έχει την ικανότητα της επικοινωνίας με τους φορείς συλλογής αποβλήτων και με τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και με τους πελάτες για τον εντοπισμό των αναγκών τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην κυκλική οικονομία για να κατανοεί τους νομοθετικούς κανονισμούς περί αποβλήτων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για να σχεδιάσει τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης να διακρίνει τα ακίνδυνα από τα επικίνδυνα απόβλητα όσο αφορά τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει την διαχείριση των αποβλήτων και να γνωρίζει όλα τα στάδια διαχείρισης του έργου, από την δομή έως και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τους κανονισμούς περί προστασίας από την ακτινοβολία για την μέγιστη διασφάλιση συμμόρφωσης προς αυτήν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τον όρο ενέργεια και να αντιλαμβάνεται την αγορά της ενέργειας εντοπίζοντας όλους τους ενεργειακούς πόρους. Επίσης θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον τρόπο χρήση τους όπως και να προωθεί και την βιώσιμη ενέργεια η οποία αποτελεί ένα βασικό κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος θα μπορεί να ενημερώνει τους πελάτες για τα τέλη της καταναλωτικής ενέργειας και να εφαρμόζει όλα τα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης σε κτιριακές εγκαταστάσεις ασκώντας και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τον όρο ενέργεια και να αντιλαμβάνεται την αγορά της ενέργειας εντοπίζοντας όλους τους ενεργειακούς πόρους. Επίσης θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον τρόπο χρήση τους όπως και να προωθεί και την βιώσιμη ενέργεια η οποία αποτελεί ένα βασικό κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος θα μπορεί να ενημερώνει τους πελάτες για τα τέλη της καταναλωτικής ενέργειας και να εφαρμόζει όλα τα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης σε κτιριακές εγκαταστάσεις ασκώντας και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και την αναγκαιότητα εφαρμογής και χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Συγκεκριμένα, να αναγνωρίζει και αξιολογεί τα πληροφοριακά συστήματα και ειδικότερα αυτά που προσανατολίζονται στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας, να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα της ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών (Health Information Exchange-HIE) και της διαλειτουργικότητας αντιστοίχων συστημάτων με στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων και των διεργασιών υγείας, να κατανοεί το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (GDPR), τα πρότυπα που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (κατά ISO 27001) και Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά (ISO 22301) και να εκπονεί σχέδιο προστασίας δεδομένων. Επιπρόσθετα, να διαχειρίζεται την εισροή και επεξεργασία δεδομένων ασθενών, ραντεβού, λογαριασμών χρηστών και καταλόγων φαρμάκων, να προγραμματίζει και σχεδιάζει διαδικασίες και πολιτικές, να χρησιμοποιεί ιστότοπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να εκδίδει αναφορές ασθενών και, γενικώς, να εκδίδει, αξιολογεί και επεξεργάζεται δεδομένα και στατιστικά στοιχεία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υλοποιεί την ακολουθία ενεργειών βήμα προς βήμα με σκοπό να αποφευχθεί κυρίως ο θάνατος και δευτερευόντως η επιδείνωση της κατάστασης του θύματος, ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει ανακούφιση σε αυτό. Συγκεκριμένα, γνωρίζοντας τρόπους διάσωσης και μεταφοράς ενός τραυματία ή ασθενούς, να αξιολογεί την κατάσταση, να παρέχει άμεση και αρχική φροντίδα, να προλαμβάνει οποιαδήποτε μη αναστρέψιμη βλάβη και να βοηθάει στην ανάνηψη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το φάσμα της καθημερινής και λεπτομερούς φροντίδας των ατόμων που έχει ως στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας τους. Σε θεωρητικό επίπεδο, να γνωρίζει τις νομοθετικές διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες για τα δικαιώματα των ασθενών και τις αρχές βιοηθικής και να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες και ψυχικές αντοχές ώστε να κατανοεί και αντιμετωπίζει τους ασθενείς. Σε πρακτικό επίπεδο, να γνωρίζει τα εργαλεία νοσηλευτικής φροντίδας, να διαθέτει βασικές γνώσεις σε νοσηλευτικές τεχνικές, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τοπική προεγχειρητική προετοιμασία, αντισηψία και αποστείρωση και, γενικότερα, σε μέτρα προστασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις έννοιες περί λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας, τη σχέση αυτών με τη δημόσια υγεία καθώς και την επικρατούσα κατάσταση στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, να γνωρίζει το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων και να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο εξάπλωσης λοιμώξεων, αναδυομένων και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και των σχέσεων τους με τη Δημόσια Υγεία. Σε εφαρμοστικό επίπεδο, να ακολουθεί τις διαδικασίες διαχείρισης ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, τους κανονισμούς της εσωτερικής λειτουργίας των κλινικών και τις διαδικασίες προγραμματισμού των προμηθειών της μονάδας υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια του υγειονομικού και απαραίτητου εξοπλισμού για την τήρηση των μέτρων πρόληψης της διασποράς νοσοκομειακών παθογόνων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις βασικές αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας, της ψυχολογίας και της νευροψυχολογίας, να αναγνωρίζει τα συμπτώματα των ψυχικών ασθενειών, να κατανοεί τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική υγεία, να διαχειρίζεται τους ψυχικά ασθενείς, να επικοινωνεί αποτελεσματικά και κατανοητά με αυτούς και το οικογενειακό περιβάλλον, να γνωρίζει τα δικαιώματά τους και την σχετική νομοθεσία, να αντιμετωπίζει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που ακολουθούν τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, να κατέχει γνώσεις σχετικά με την επείγουσα ψυχιατρική και να διαχειρίζεται κρίσεις και οξέα περιστατικά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται στην κοινωνική φροντίδα ατόμων που χρήζουν φροντίδας και βοήθειας, τις τεχνικές καταγραφής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών αυτών των ατόμων και τεχνικές συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, να τηρεί τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας με διακριτικότητα και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να κατέχει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, να κατανοεί, διερευνά και ιεραρχεί τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου, να οργανώνει τη καθημερινότητα του εξυπηρετούμενου, να τηρεί υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα και να συντονίζει και συμμετέχει σε ενέργειες κοινωνικοποίησης και δραστηριοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών φροντίδας για την τρίτη ηλικία συμπεριλαμβανομένης και της κατ’ οίκον νοσηλείας. Συγκεκριμένα, να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά γήρανσης του πληθυσμού και των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, τεχνικές αξιολόγησης για ολιστική εκτίμηση της υγείας των ηλικιωμένων, τις διαδικασίες φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και χρονίως πασχόντων και ικανότητες επικοινωνίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Σε εφαρμοστικό επίπεδο, να αντιμετωπίζει παθήσεις τρίτης ηλικίας, να εφαρμόζει τις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων, να διασφαλίζει την υγιεινή διαβίωση στο χώρο του ασθενή, να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους ασφαλούς μετακίνησης και να σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικά προγράμματα αγωγής υγείας για την τρίτη ηλικία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί, προωθεί και διευκολύνει το μητρικό θηλασμό, να βοηθά στην προετοιμασία της μητέρας για την περίοδο του θηλασμού και να αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκειά του. Επιπρόσθετα, να σχεδιάζει και συνεισφέρει στη σύσταση κέντρου θηλασμού και να διαχειρίζεται κοινά ή/και προηγμένα κλινικά θέματα, όπως επίσης και κοινωνικά θέματα της μητέρας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το εύρος της προετοιμασίας των ζευγαριών για την γονεϊκότητα. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει και εφαρμόζει τη συμβουλευτική ώστε να προετοιμάσει το ζευγάρι και να διαχειριστεί τις συναισθηματικές-σωματικές (για την μητέρα) αλλαγές, που εκτός από την χαρά και τον ενθουσιασμό, εγείρουν διάφορα ερωτήματα, προβληματισμούς, φόβους. Επιπρόσθετα, να διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές ικανότητες για να διαχειρίζεται αλλαγές συμπεριφοράς και καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο διαφωνιών, να διασφαλίζει την αρμονική συζυγία κατά την περιγεννητική περίοδο του ζευγαριού και να διεξάγει μαθήματα για την προετοιμασία στην γονεϊκότητα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να καθοδηγεί και υποστηρίζει την έγκυο και την λεχωίδα και να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κατ’ οίκον περιγεννητικής φροντίδας. Συγκεκριμένα, να αναγνωρίζει την κλινική εικόνα της εγκύου, να διενεργεί κατ’ οίκον κλινικές εξετάσεις κατά την περιγεννητική περίοδο, να γνωρίζει τις διαδικασίες για τις εξετάσεις του νεογνού, να εκτιμά την υγεία της γυναίκας και του νεογνού, να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τον τοκετό στο σπίτι, το πρωτόκολλο μεταφοράς σε νοσοκομείο και τα δικαιώματα της γυναίκας με έμφαση στην περιγεννητική περίοδο και να κατανοεί την σημασία της συμβουλευτικής και μαθημάτων αυτής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το εύρος των τεχνικών εργασιών σε ιατρικά μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Συγκεκριμένα, να αναλαμβάνει υπεύθυνα, και με βάση τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στη νοσηλευτική φροντίδα, τις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ιατρικών οργάνων στον τομέα της αιμοκάθαρσης. Επιπρόσθετα, μέσω της εξοικείωσής του σε νέες τεχνολογίες, να διαθέτει κριτική σκέψη και αντιληπτική ικανότητα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασίες είτε αυτόνομα είτε ως μέλος ομάδας εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται στην κοινωνική φροντίδα ατόμων με αναπηρία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες αυτών των ατόμων, τις τεχνικές συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, να τηρεί τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας με διακριτικότητα και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να κατανοεί, διερευνά και ιεραρχεί τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου, να οργανώνει την εκπαιδευτική καθημερινότητα του εξυπηρετούμενου, να τηρεί υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα, να συντονίζει και να συμμετέχει σε ενέργειες κοινωνικοποίησης και δραστηριοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε κέντρα προσχολικής αγωγής, ικανοποιώντας τις βασικές φυσικές ανάγκες του παιδιού, μεριμνώντας για την ασφάλεια, την ανάπτυξη των βασικών ατομικών δεξιοτήτων του, την ψυχοσυναιθηματική ανάπτυξή του, την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, υποστηρίζοντας μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό του εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, εφαρμόζοντας τις δεοντολογικές αρχές που διέπουν την ειδικότητα της εργοθεραπείας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, τη συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό, την επικοινωνία με τους χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών και τη διαχείριση των δεδομένων τους έως την τήρηση των κλινικών και οργανωτικών κατευθυντήριων γραμμών, την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ανάπτυξη συνεργατικής θεραπευτικής σχέσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου. Έχει την ευθύνη να επικοινωνεί με τους πελάτες και τους χρήστες υγειονομικών υπηρεσιών, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του φαρμακείου, να χειρίζεται συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, αποθήκευσης και συνταγογράφησης φαρμάκων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, να οργανώνει δίκτυα και να μεριμνά για την ασφάλειά τους, να εγκαθιστά και συντηρεί υλικό και λογισμικό βάσει των προδιαγραφών τους, να τηρεί αρχείο τεκμηρίωσης εγκατάστασης και να εφαρμόζει βασικούς κανόνες τεχνικού σχεδιασμού και παρουσίασης των συστημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει και αναπτύσσει απλές, αλληλεπιδραστικές ή δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές, με χρήση ακόμα και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, καθώς και να τις διασυνδέει με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΠΕ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γνωρίζει τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, τη σημασία της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και τις υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα των Πράσινων ΤΠΕ και άρα τη χρησιμότητα αυτών. Επιπρόσθετα, να διαχειρίζεται προβλήματα σχετιζόμενα με τα Πράσινα ΤΠΕ, να βελτιστοποιεί τις υποδομές Πράσινων Κέντρων Δεδομένων, να εφαρμόζει τεχνικές εικονικοποίησης (virtualization), καθώς και να αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές πράσινης ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εκάστοτε εταιρείας, να διεξάγει έρευνα αγοράς στον κλάδο όπου αυτή ανήκει ώστε να κάνει στοχευμένη διαφήμιση σε εν δυνάμει πελάτες, να προετοιμάζει τον εταιρικό ιστότοπο, να διαχειρίζεται ηλεκτρονικό κατάστημα, να εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων των υπαρχόντων πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται αυτοτελώς τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό και προηγμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, να χειρίζεται αναφορές και πηγές, να εφαρμόζει πρότυπα, και γενικότερα να συσχετίζει ανάγκες με βέλτιστες λύσεις προκειμένου να διευθετεί αποτελεσματικά την καθημερινή ροή εργασιών ενός γραφείου, μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ONLINE BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξει το τμήμα δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά του να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ, να υποστηρίζει το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, να διενεργεί έρευνα ψηφιακού μάρκετινγκ, να εντοπίζει την ομάδα-στόχο και να επιλέγει τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσει την στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνει τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιεί τα εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools), να παρουσιάζει τις τεχνικές ερμηνείας των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση πάντα στα πλαίσια ενός σχεδίου στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που αυτό θα καταρτίζει και να έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μεριμνά για την ασφάλεια των εφαρμογών, των λειτουργικών συστημάτων και των δικτύων δεδομένων και να αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, να εντοπίζει κακόβουλα λογισμικά, να επιλύει τα προβλήματα τα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και αυτά που ανακύπτουν κατά τη χρήση των υλικών, να υποστηρίζει το λογισμικό, τα δεδομένα και τα δίκτυα και να διαχειρίζεται τους διακομιστές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να δημιουργεί εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας ενσωματώνοντας και την τοποθεσία, να εγκαθιστά συστήματα συμβατά με λειτουργικό σύστημα Android, να υποστηρίζει διάφορες γλώσσες κι εκδόσεις λογισμικού, να ενσωματώνει animations, να κάνει προτάσεις ασφαλείας με τα πρωτόκολλα HTPPS και SSL, καθώς και να δημιουργεί δοκιμαστικά test αλληλεπίδρασης εφαρμογών και διεπαφής χρήστη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ MOBILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες υποστηρίζουν την σχεδίαση και ανάπτυξη mobile εφαρμογών, να αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες και να παράγει προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργικότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εκτελεί επιτυχώς τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας B2B σε επίπεδο σχεδιασμού και να κάνει χρήση διάφορων λογισμικών προγραμματισμού και προμηθειών (ERP). Επίσης θα είναι ικανός να διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων των υπαρχόντων πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981) ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - GIS

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981) ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στον γεωγραφικό χώρο μέσω κατάλληλων λογισμικών Η/Υ, με έμφαση σε δεδομένα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη λειτουργία των σχεδιαστικών προγραμμάτων και τις μεθόδους σχεδίασης σε 3 διαστάσεις και μοντελοποίησης με τη χρήση προγραμμάτων τα οποία αποτελούν τις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες ψηφιακής σχεδίασης και χρησιμοποιούνται ευρέως από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μεριμνά για τα βασικά θέματα δικτύων, για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων και των δικτύων δεδομένων, τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και να αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, να εντοπίζει κακόβουλα λογισμικά και τις απειλές δικτύου, να επιλύει τα προβλήματα τα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την διαχείριση χρόνου κατά την λήψη αποφάσεων και αυτά που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει και αναπτύσσει απλές, αλληλεπιδραστικές ή δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές, να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εκάστοτε εταιρείας, να διεξάγει έρευνα αγοράς στον κλάδο όπου αυτή ανήκει ώστε να κάνει στοχευμένη διαφήμιση σε εν δυνάμει πελάτες και να προετοιμάζει τον εταιρικό ιστότοπο. Επιπλέον θα είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιεί τα εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools), να παρουσιάζει τις τεχνικές ερμηνείας των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση πάντα στο πλαίσιο ενός σχεδίου στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που αυτό θα καταρτίζει και να έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις διεπιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας B2B σε επίπεδο σχεδιασμού και να κάνει χρήση διάφορων λογισμικών, να γνωρίζει το Νομοθετικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό χρήμα και να κάνει συναλλαγές, γνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STEM

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση και την εκπαίδευση ατόμων στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), να γνωρίζει τις βασικές αρχές από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και να χρησιμοποιεί τεχνικές στην ελκυστική παρουσίασή τους στην εκπαίδευση, ώστε να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να γίνουν οι μελλοντικοί επιστήμονες, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν νέες εφευρέσεις και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί το σύνολο των διαδικασιών για την ηλεκτρονική σχεδίαση και δημιουργία νέων ιδεών στο χώρο των γραφικών τεχνών, της διακόσμησης, της μόδας, αλλά και του βιομηχανικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα διαφορετικά είδη σχεδίων, τις βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης, τα μετρικά και αρμονικά συστήματα, καθώς και τη θεωρία των χρωμάτων. Επιπρόσθετα, να διακρίνει τις διαφορετικές εκτυπωτικές μεθόδους, να σχεδιάζει λογότυπα και την εταιρική ταυτότητα ενός οργανισμού, να γνωρίζει τα προγράμματα ψηφιακού σχεδιασμού και τις αρχές δημιουργίας νέων ιδεών στον σχεδιασμό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί το σύνολο των διαδικασιών στον σχεδιασμό εφαρμογών για ψηφιακό περιβάλλον και τη δημιουργία νέων μορφών και κινουμένων ηρώων, με επίκεντρο τις ανάγκες του εκάστοτε σεναρίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΞΗΣ ΗΧΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί το σύνολο των διαδικασιών όσον αφορά τη χρήση εξοπλισμού εγγραφής, μίξης/επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τη θεωρία του ήχου, αναλογικού και ψηφιακού, την οργανογνωσία και τη βασική θεωρία της μουσικής, τις τεχνικές ηχοληψίας σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο, τα συστήματα ηχοληψίας συναυλιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι γνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, όπως αυτές προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν, καθώς και τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της αειφορικής γεωργίας διεθνώς. Συγκεκριμένα, να εφαρμόζει τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες στην προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής, να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στη Γεωργία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει ιστοσελίδες και να αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις γνώσεις πληροφορικής και των υπηρεσιών διαδικτύου. Ακόμα να γνωρίζει τις κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του προγραμματισμού, να γνωρίζει τις Τεχνικές επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας και τα δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών. Επιπλέον να οργανώνει τα λειτουργικά συστήματα, να χρησιμοποιεί τη δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL και τις γλώσσες HTML/CSS/Javascript και να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά την εικόνα με Photoshop. Τέλος να γνωρίζει τη γλώσσα PHP και τα Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ e-Commerce (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-Commerce χρησιμοποιώντας τις γνώσεις πληροφορικής, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ακόμα, να γνωρίζει τα Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου, να γνωρίζει τις Τεχνικές επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας και τα Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων (e-shops). Επιπλέον να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά την εικόνα και το βίντεο με Photoshop. Τέλος, να γνωρίζει το e-marketing, καθώς και το Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) για την ηλεκτρονική οργάνωση του γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOCIAL MEDIA MARKETING (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει ηλεκτρονικά ένα γραφείο, αξιοποιώντας την SWOT ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και γνωρίζοντας τη διαδικασία της έρευνας αγοράς να οργανώνει ένα πλάνο Μάρκετινγκ που εμπεριέχει την προβολή, την τιμολόγηση, τις υπηρεσίες, τη διανομή και τις διαδικασίες. Ακόμα να αξιοποιεί τη στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα social media και τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Τέλος έχει την ικανότητα να οργανώνει και να διοικεί μια επιχείρηση αυξάνοντας τους followers στα social media χρησιμοποιώντας ένα τακτικό πλάνο επικοινωνίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εγκαθιστά τον εξοπλισμό των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να εγκαθιστά επαναλήπτες σήματος και εξοπλισμό δικτύωσης ΤΠΕ. Επίσης να έχει γνώσεις πληροφορικής, δρομολόγησης δικτύου ΤΠΕ, καθώς και των κινδύνων για την ασφάλεια του δικτύου ΤΠΕ και των περιορισμών των καλωδίων δικτύου ΤΠΕ. Ακόμα, να χρησιμοποιεί διαγνωστικά εργαλεία και τεχνικές δικτύων ΤΠΕ για την επίλυση των προβλημάτων δικτυακών πόρων και κακόβουλου λογισμικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει Γραφιστικά Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα, να αναπτύσσει δημιουργικές ιδέες διενεργώντας έρευνα αγοράς και μεταφράζοντας τις έννοιες των απαιτήσεων σε οπτικό σχέδιο, να μετατρέπει τυχαιογραφήματα σε εικονικά σχέδια, να σχεδιάζει γραφικά και να χρησιμοποιεί προγράμματα δημιουργικού λογισμικού. Ακόμα να επεξεργάζεται φωτογραφίες και ψηφιακά κινούμενες εικόνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Κατασκευαστικός – Τεχνικός Τομέας

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επιτυχή απόδοση της εργαλειομηχανής, να παρακολουθεί την κατεργασία και ρυθμίζει τη λειτουργία της βάσει των προδιαγραφών της, να έχει την επιμέλειά της πραγματοποιώντας πρωτοβάθμια προληπτική συντήρηση, να προσδιορίζει πιθανούς κινδύνους και να παίρνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους ακολουθώντας πάντοτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, να καταγράφει τα τεχνικά και στατιστικά στοιχεία και να συμμετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει κι οργανώνει το εκάστοτε έργο μόνωσης αξιοποιώντας την εμπειρία του, να επιλέγει τη βέλτιστη λύση μόνωσης στα κτήρια μετά από επιθεώρηση και του εξωτερικού περιβλήματός τους, να σχεδιάζει κι υλοποιεί εφαρμογές συστημάτων θερμομόνωσης-υγρομόνωσης-στεγανοποίησης και πυροπροστασίας πάντοτε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα και νεόδμητα κτήρια και να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (FACILITY MANAGER)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγει καταγραφή κι εκτίμηση των αναγκών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων (εντοπισμό τυχόν ελλείψεων στο σύνολο μιας υποδομής), να συντονίζει την ομάδα εργασίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, να επιλύει συγκρούσεις με προμηθευτές με τη χρήση των αρχών διαπραγμάτευσης, να αναλύει το κόστος κύκλου ζωής σε σχέση με το συνολικό κόστος απόκτησης της υποδομής και να αναπτύσσει ισχυρές πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές Facility Management για το σύνολο του οργανισμού χρησιμοποιώντας σωστό σχεδιασμό και συντονισμό της εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνει μέρος στις εργασίες σε υφιστάμενους χώρους που αποτελούν μέρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ακολουθώντας όσα

προστάζουν οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς προστασίας της, να κάνει υπολογισμό της απόδοσης ιδιωτικής επένδυσης στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να κάνει έρευνα για τις επιδράσεις της επένδυσης αυτής, να μεριμνά για την προσέλκυση χορηγιών για την προστασία-ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τέλος, να περιγράφει τους όρους για να αναδειχθεί μία περιοχή σε τουριστικό προορισμό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διαχωρίζει τα είδη κουφωμάτων και να προτιμά αυτά που έχουν περιβαλλοντικές ιδιότητες, να κάνει σωστό υπολογισμό των απαιτούμενων επιχρισμάτων, να διακρίνει τα είδη κιγκλιδωμάτων, να αναλύει και προβαίνει σε προσμετρήσεις σε είδη χρωματισμών αναγνωρίζοντας ποια από αυτά είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στην απαιτητική χρήση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να φροντίζει ώστε η ομάδα εργασίας του να λειτουργεί αποτελεσματικά εφαρμόζοντας τους ισχύοντες κανονισμούς και χρησιμοποιώντας σωστά τον εξοπλισμό με τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, να αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους, να μεριμνά για τη δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη φυτών και δένδρων τόσο σε εσωτερικό, όσο και εξωτερικό χώρο και να συμμετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές μηχανολογίας και στοιχείων ηλεκτροτεχνίας, μηχανικής και τεχνολογίας υλικών, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. Σε πρακτικό επίπεδο, να διεκπεραιώνει μελέτη έργου/ κατασκευής μόνωσης, να συγκεντρώνει τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, να εκτελεί εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και τις επικουρικές εργασίες, τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου και την τελική παράδοση ολοκληρωμένου έργου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χειρίζεται εργαλειομηχανές (τόρνο, φρέζα, πλάνη, λειαντική εργαλειομηχανή, CNC εργαλειομηχανή αριθμητικού ελέγχου κ.λπ.). Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες θα γνωρίζει την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλειομηχανών, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας, θα εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση και θα επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προγραμματίζει τους κατάλληλους πόρους στον τομέα των κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου, όπως υλικά/μηχανήματα, να υλοποιεί και να ελέγχει την ποιότητα των εργασιών στην κατασκευή δομικών προϊόντων αλουμινίου και σιδήρου, να υπολογίζει και να εκπονεί τεχνικά σχέδια, να κοστολογεί τις εργασίες κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά, να συγκεντρώνει και να ανακυκλώνει τα υλικά, να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα εργαλεία για τη σύνταξη προσφορών, να εκτελεί διάφορες τεχνικές στην εργασία του στον κατασκευαστικό κλάδο αλουμινοσιδηροκατασκευών σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές που περιγράφουν οι σχετικές οδηγίες εργασίας και να προετοιμάζει τον χώρο για την τοποθέτηση των κατασκευών, ώστε να είναι σε θέση να τις εκτελέσει.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να επιλέγει και να χειρίζεται εργαλειομηχανές (τόρνο, φρέζα, πλάνη, λειαντική εργαλειομηχανή, CNC εργαλειομηχανή αριθμητικού ελέγχου κ.λπ.), παράλληλα να φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επιτυχή απόδοση της εργαλειομηχανής, να παρακολουθεί την κατεργασία και να ρυθμίζει τη λειτουργία της βάσει των προδιαγραφών της, να έχει την επιμέλειά της πραγματοποιώντας πρωτοβάθμια προληπτική συντήρηση. Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες θα γνωρίζει την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλειομηχανών, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφαλείας, θα εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαιτούνται κατά περίπτωση και θα επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει την εργασία του, να διαχειρίζεται το χρόνο του με ορθό τρόπο και να γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, να έχει γνώση της μηχανουργικής τεχνολογίας, τις βασικές αρχές μηχανικών διαμορφώσεων, του μηχανολογικού σχεδίου, την τεχνολογία υλικών και τέλος να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί το κάθε εργαλείο, λαμβάνοντας κάθε φορά και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί με επιτυχία σε μονάδες Επεξεργασίας Αλουμινίου και Σιδήρου. Συγκεκριμένα, να διοικεί και οργανώνει επιχείρηση σύμφωνα με την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου εργασίας, να εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην επιχείρηση, καθώς και τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, να διακρίνει τα συστήματα αλουμινίου, να κοστολογεί τις κατασκευές, να αναγνωρίζει τις προοπτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου, για να ταξινομεί τα ξύλα ανάλογα με την μηχανική τους αντοχή και να γνωρίζει μεθόδους περιορισμού της ρίκνωσης, διόγκωσης και υπολογισμού της υγρασίας του ξύλου. Επίσης, να αναγνωρίζει το εύρος και τους παράγοντες επιρροής στην πυκνότητα του ξύλου, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού της, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα της πυκνότητας και των κενών στο ξύλο, να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ξύλου, να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά του για την προστασία του περιβάλλοντος και να χρησιμοποιήσει το ξύλο ως πρώτη ύλη για την κατασκευή αποδοτικών ενεργειακών κτηρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οδηγεί, να χειρίζεται, να συντηρεί και μέσω του μηχανήματος να παράγει έργο, να κάνει την στοιχειώδη καθημερινή προληπτική συντήρηση, να τροφοδοτεί το μηχάνημα με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του, να προσαρμόζει με ασφάλεια τον χειρισμό του μηχανήματος στις επικρατούσες συνθήκες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΒΟΗΘΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να γνωρίζει τους τρόπους για τη διασφάλιση της ορθής θερμοκρασίας του μετάλλου και τον τρόπο διατήρησης της θερμοκρασίας του κλιβάνου. Να γνωρίζει πώς να διαμορφώνει τα μέταλλα με τη χρήση του αμονιού, να μπορεί να εργάζεται με χειροκίνητα, αλλά και με μηχανοκίνητα σιδηρουργικά εργαλεία. Τέλος, να μπορεί να εφαρμόζει τις τεχνικές σφυρηλασίας, να γνωρίζει τις τεχνικές για τη θέρμανση των μετάλλων, να χειρίζεται τον κλίβανο και να μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκόλλησης μετάλλων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις να δημιουργεί και να ελέγχει μια λεία ξύλινη επιφάνεια ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έχοντας γνώση των φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου. Ακόμα να δημιουργεί και να επισκευάζει πλαίσια για τα έπιπλα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα και μεθόδους, να εφαρμόζει τεχνικές για το φινίρισμα του ξύλου χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο για το τρίψιμο του. Επιπλέον να έχει την ικανότητα του χειρισμού της μηχανής διάτρησης CNC και να γνωρίζει τις διαδικασίες για το χρωματισμό και το βερνίκωμα του ξύλου, έχοντας γνώση των κατηγοριών των βαφών και των βερνικιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάκριση της ποιότητας του ξύλου, για τη διαχείριση των αποθεμάτων ξυλείας, των διαδικασιών κατασκευής, των δομικών υλικών και τον εντοπισμό κινδύνων στο χώρο εργασίας. Τέλος, ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα είδη ξυλείας και των υλικών της, για τα εργαλεία που χρειάζονται για την κατεργασία ξύλου, για τη περιεκτικότητα της ξυλείας σε υγρασία, για τα προϊόντα ξυλείας και κατασκευαστικής (οικοδομικής) ξυλείας, για το χειρισμό του ξύλου και τις διαδικασίες κατεργασίας του ξύλου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γνωρίζει την ανάγκη ελέγχου της ποιότητας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, να γνωρίζει τα βασικά είδη ποιοτικού ελέγχου, την έννοια και τα είδη του σμάλτου. Επιπλέον, να μπορεί να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, τον εντοπισμό ατελειών στο προϊόν, να μπορεί να προετοιμάζει την επιφάνεια για σμάλτωση, να είναι γνώστης των τεχνολογιών επικάλυψης μεταλλικών αντικειμένων, των τεχνολογιών λείανσης μεταλλικών κατασκευών και των υλικών επίχρισης. Τέλος, να γνωρίζει τι χρειάζεται για την ανάπτυξη σχεδίων κοσμημάτων, τη δημιουργία κοσμημάτων και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δημιουργική σκέψη αναφορικά με τη κοσμηματοποιΐα για τον σχεδιασμό και κατασκευή πρωτότυπων κοσμημάτων και κοσμημάτων – συμβόλων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στον τουρισμό και ειδικότερα σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, γνωρίζοντας τις τάσεις του τουρισμού και τις προσδοκίες των πελατών-τουριστών, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας και πώλησης, να σχεδιάζει, προετοιμάζει και υλοποιεί προγράμματα ευεξίας, άθλησης και αναψυχής και να διαχειρίζεται συστήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το εύρος και το είδος των τουριστικών υπηρεσιών εστιάζοντας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις βασικές αρχές και έννοιες του τουρισμού και του τουριστικού μάρκετινγκ, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, να διαχειρίζεται συστήματα εκδόσεων (κρατήσεις ξενοδοχείων, εισιτηρίων κ.λπ.) και να συνθέτει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται τουριστικά πακέτα. Επιπρόσθετα, να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή τους για την αύξηση του τζίρου, να διασυνδέει συγκεκριμένα τμήματα της τουριστικής πελατείας με ειδικές ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να προωθεί τουριστικά πακέτα βάσει των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πελάτη-τουρίστα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια του τουρισμού και τις δραστηριότητες ενός τουριστικού γραφείου. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ, τις στρατηγικές εξυπηρέτησης των πελατών, τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας και ειδικότερα της τηλεφωνικής, έτσι ώστε να επικοινωνεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους πελάτες, να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων, να προσφέρει ενδοτμηματική και διατμηματική υποστήριξη εντός του τουριστικού γραφείου, να χειρίζεται τα συστήματα κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, να εκδίδει αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και να αναλαμβάνει τον έλεγχο, τη διακίνηση, την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη εγγράφων που απαιτεί η σωστή οργάνωση του τουριστικού γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την ευρύτερη έννοια και τις τάσεις στον χώρο του τουρισμού, τις αρχές του μάρκετινγκ και ειδικότερα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις έννοιες του e-commerce και τον τρόπο σχεδίασης ιστοσελίδων, να διαχειρίζεται και προωθεί τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό (e-tourism), να γνωρίζει τα στοιχεία του επαγγελματικού τουρισμού και να οργανώνει εκθέσεις, συνέδρια και ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις έννοιες και τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και όλο το εύρος της λειτουργίας της υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου. Ειδικότερα, να γνωρίζει τις ανάγκες, απαιτήσεις και συνήθεις προσδοκίες των πελατών, να χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές πωλήσεων (upselling, cross selling, suggestive selling) και τεχνικές εξυπηρέτησης και αντιμετώπισης παραπόνων, να διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες και να διαχειρίζεται συστήματα κρατήσεων, διαχείρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εσόδων και απόδοσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει τις αρχές της οροφοκομικής τέχνης. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους, εξοπλισμό και μέσα καθαρισμού των δωματίων και των λοιπών χώρων, να εφαρμόζει αρχές καλλωπισμού και διευθέτησης στα υπνοδωμάτια, να προετοιμάζει τον εξοπλισμό και τα υλικά καθαριότητας, να αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τον εξοπλισμό των υπνοδωματίων και του ορόφου, τις βλάβες και τα απολεσθέντα αντικείμενα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει όλο το φάσμα των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης. Σε θεωρητικό επίπεδο, να γνωρίζει την σχετική νομοθεσία στον τομέα καθαρισμού, τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, τις αρχές ανακύκλωσης και της οικολογίας, τις μεθόδους χειρισμού και προσμίξεων χημικών προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αναγνώρισης των τύπων των επιφανειών και τους κανόνες οργάνωσης και

διεκπεραίωσης των υπηρεσιών. Σε εφαρμοστικό επίπεδο, να επιλέγει και διαχειρίζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό, να υλοποιεί τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας του ιδίου και των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο ή θα διαμείνουν σε αυτόν και να συνεργάζεται με τον επόπτη ή/και με άλλους τεχνικούς επαγγελματίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING / ADVERTISING ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία». Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών και τις μεθόδους του ολοκληρωμένου μάρκετινγκ/διαφήμισης για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους. Επιπρόσθετα, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς με τη χρήση του Διαδικτύου (ως ένα ανοιχτό περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας µε το κοινό) προσφέρουν νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών οργανισμών και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στην ανάδειξή τους, μέσω της προβολής των πολιτιστικών δράσεών τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το φάσμα των υπηρεσιών προς τον πελάτη των επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που αναζητά ο καταναλωτής, να παρέχει σε αυτόν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ψυχαγωγίας και ψυχικής ευεξίας του, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα παράπονα και να κατέχει την τεχνική της σωστής επικοινωνίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ο κλάδος των επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού ψυχαγωγίας, ευεξίας και αθλητισμού, να αναγνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού και τους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη του κλάδου αυτού, να γνωρίζει το ρόλο του animateur στα ξενοδοχεία και το συνεχώς εξελισσόμενο τουρισμό ευεξίας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, την ορολογία καθαρισμού/απολύμανσης/ μυοκτονίας/απεντόμωσης, τις μεθόδους χειρισμού χημικών προϊόντων και τις ιδιότητες προσμίξεων χημικών ουσιών, τις βασικές αρχές της οικολογίας και της χρήσης οικολογικών προϊόντων, της ανακύκλωσης και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ειδικότητά του. Συγκεκριμένα, να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που αφορούν την καθαριότητα και τακτοποίηση των χώρων ευθύνης του, με όλα τα απαραίτητα υλικά και τον αναγκαίο εξοπλισμό, παρέχοντας ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, τις στρατηγικές εξυπηρέτησης των πελατών και επανόρθωσης ενός παραπόνου, τις βασικές αρχές οροφοκομιακής τέχνης, τις γενικές αρχές καλλωπισμού και διευθέτησης των υπνοδωματίων, τη διαδικασία προετοιμασίας εξοπλισμού και υλικών καθαριότητας, και να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τον ιματισμό των υπνοδωματίων. Συγκεκριμένα, να δημιουργεί το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού των δωματίων και λοιπών χώρων, να φροντίζει για τη διαχείριση των λινών και του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης και την προμήθεια καθαρών λινών στους εργαζόμενους του τμήματος οροφοκομίας και να διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ορόφου, τις βλάβες και τα απολεσθέντα αντικείμενα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιήσει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και δίκτυα διανομής στο χώρο του μάρκετινγκ αναφορικά με τα οινοτουριστικά προϊόντα, προκειμένου να συμμετέχει στην αναβάθμιση τόσο της δομής όσο και της λειτουργίας των οινοποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα διασυνδέονται κατάλληλα τον τουρισμό με τα οινοποιητικά προϊόντα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - SOCIAL MEDIA

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη εμπορικών δικτυακών και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, προώθησης, τιμολόγησης και διακίνησης των προϊόντων. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοεί και να υποστηρίζει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με ασφάλεια και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, βελτιώνοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα social media και τις τεχνικές Μάρκετινγκ με στόχο την αύξηση του τουρισμού όπως επίσης και να παρουσιάζει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να αντιλαμβάνεται την αξία του Ελληνικού τουρισμού, την έννοια της τουριστικής αγοράς και του τουριστικού προϊόντος, να κατανοεί το μίγμα επικοινωνίας στις βασικές του αρχές, να προβάλλει με τα κατάλληλα μέσα το τουριστικό προϊόν. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να κάνει χρήση των προωθητικών εργαλείων, όπως είναι για παράδειγμα τα διαφημιστικά πλαίσια (Banners Ads), οι χορηγίες (Sponsorships) ή το e-Marketing ως επιπρόσθετο μέσο προώθησης του τουριστικού προϊόντος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να εφαρμόζει τα κατάλληλα μοντέλα ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό, να εκτελεί τις δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 9001, το ISO 22000 και το ISO 14001 ή το πρότυπο EMAS, να τηρεί τις διαδικασίες ποιότητας κατά την παροχή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, να ακολουθεί τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων, να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στα τουριστικά καταλύματα και στις επισιτιστικές μονάδες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί το εύρος και το είδος των τουριστικών υπηρεσιών εστιάζοντας στις μορφές του περιπατητικού τουρισμού και οικοτουρισμού. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις βασικές αρχές και έννοιες του τουρισμού και του τουριστικού μάρκετινγκ, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα του τουρισμού, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, να προσφέρει ενδοτμηματική και διατμηματική υποστήριξη εντός του τουριστικού γραφείου, να διαχειρίζεται και προωθεί τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τουρισμό (e-tourism), να οργανώνει εκθέσεις, συνέδρια και ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες, να κατανοεί και να εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης και επέκτασης πωλήσεων. Επιπρόσθετα, να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του οικοτουρισμού και περιπατητικού τουρισμού, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή τους ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, να εφαρμόζει διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων, να υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης, την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονα οργανωμένου τουριστικού γραφείου, την αντιπροσώπευση και προώθηση τουριστικών υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί και να εφαρμόζει όλο το φάσμα των εργασιών καθαρισμού Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, σε θεωρητικό επίπεδο να γνωρίζει τους κανόνες εμφάνισης και συμπεριφοράς ως εκπρόσωπος της δημόσιας υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης, τη σχετική νομοθεσία στον τομέα καθαρισμού, τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, τις αρχές ανακύκλωσης και οικολογίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις μεθόδους χειρισμού και προσμίξεων χημικών προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αναγνώρισης των τύπων των επιφανειών και τους κανόνες οργάνωσης και διεκπεραίωσης των υπηρεσιών. Σε τεχνικό επίπεδο, να χειρίζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό, να υλοποιεί τις εργασίες καθαρισμού αλλά και απολύμανσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας του ιδίου και των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο ή θα διαμείνουν σε αυτόν και να συνεργάζεται με τον επόπτη ή και με άλλους επαγγελματίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες σεβόμενος τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, να υποδέχεται το κοινό στους χώρους πολιτισμού εξυπηρετώντας και ικανοποιώντας τις ανάγκες του, να διαχειρίζεται παράπονα και αντιρρήσεις, να διαχειρίζεται τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τα άτομα που εμπλέκονται στον χώρο του πολιτισμού, να αξιοποιεί την επικοινωνιακή πολιτική μέσω του Πολιτιστικού Marketing.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει το χώρο διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και παραστατικών τεχνών, να γνωρίζει τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους συντελεστές και τους χώρους, να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, να κατανοεί τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας παράστασης και να συμμετέχει στην εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισής τους. Τέλος, να κατανοεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων και παραστατικών τεχνών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να δραστηριοποιηθεί ως Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό. Συγκεκριμένα, να οργανώνει και να διοικεί το τουριστικό πρακτορείο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στη διανομή και προώθηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, να διακρίνει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ορεινού τουρισμού και να τις συνδέει με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, να οργανώνει υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από μεμονωμένους ταξιδιώτες ή οργανωμένες ομάδες ταξιδιωτών με ενδιαφέρον στον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό, να δημιουργεί πακέτα διακοπών, να διαχειρίζεται τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό, να αξιοποιεί το μάρκετινγκ και τις νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη πωλήσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί κατηγορίες και τις μορφές του τουρισμού, τις εναλλακτικές και βιώσιμες τάσεις του τουρισμού και τις βασικές αρχές του δημιουργικού τουρισμού. Ακόμα να αναγνωρίζει το ρόλο του Μάρκετινγκ στο δημιουργικό τουρισμό και τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης στην τουριστική εμπειρία, να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του επισκέπτη, καθώς και το Νομικό πλαίσιο και τη δεοντολογία στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί κατηγορίες και τις μορφές του τουρισμού, τις εναλλακτικές και βιώσιμες τάσεις του τουρισμού και τις βασικές αρχές του εναλλακτικού τουρισμού. Ακόμα να αναγνωρίζει το ρόλο του Μάρκετινγκ στον Εναλλακτικό τουρισμό και τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης στην τουριστική εμπειρία, να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του επισκέπτη, καθώς και το Νομικό πλαίσιο και τη δεοντολογία στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών. Τέλος να γνωρίζει τα οφέλη και τους κίνδυνους από τις δραστηριότητες σε υγρό περιβάλλον και να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό ατομικών μέσων προστασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί κατηγορίες και τις μορφές του τουρισμού, τις εναλλακτικές και βιώσιμες τάσεις του τουρισμού και τις βασικές αρχές του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού. Ακόμα να αναγνωρίζει το ρόλο του Μάρκετινγκ στον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό τουρισμό και τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης στην τουριστική εμπειρία, να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του επισκέπτη, καθώς και το Νομικό πλαίσιο και τη δεοντολογία στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί κατηγορίες και τις μορφές του τουρισμού, τις εναλλακτικές και βιώσιμες τάσεις του τουρισμού και τις βασικές αρχές του Οικολογικού και Περιηγητικού τουρισμού. Ακόμα να αναγνωρίζει το ρόλο του Μάρκετινγκ στον Οικολογικό και Περιηγητικό τουρισμό και τη σπουδαιότητα της εξυπηρέτησης στην τουριστική εμπειρία, να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του επισκέπτη, καθώς και το Νομικό πλαίσιο και τη δεοντολογία στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνεί με τους πελάτες, να εντοπίζει τις ανάγκες τους για να την καλύτερη προώθηση των πωλήσεων και για να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον να αποσκοπεί στην διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων στην εργασία, να αναπτύσσει ενημερωτικό υλικό για τους τουρίστες και να το διανέμει για την προώθηση του τόπου διαμονής τους. Ακόμα να συνεργάζεται με δομές φιλοξενίας, να σχεδιάζει και να οργανώνει τουριστικά πακέτα. Τέλος να διεκπεραιώνει και να διαχειρίζεται τις κρατήσεις των πτήσεων και των ξενοδοχείων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Εστίασης
και Τροφίμων – Ποτών

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις διατροφικές συνήθειες επισκεπτών άλλων χωρών και να διαχειρίζεται διατροφικά αυτούς όπως και ιδιαίτερους πελάτες (μουσουλμάνους, αθλητές, διαβητικούς, αλλεργικούς κ.λπ.), να γνωρίζει τις παραμέτρους της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, να παρασκευάζει ελληνικές συνταγές με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, να κατανοεί και να μπορεί να διαχειριστεί τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και να λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα διατροφικά πρότυπα και τις διατροφικές συνήθειες πελατών άλλων χωρών, αλλά και ανά τύπο πελάτη, την ελληνική γαστρονομία και τις σπουδαιότερες τοπικές ελληνικές κουζίνες, να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές αναγνώρισης, προσέγγισης και εξυπηρέτησης πελατών, τη σωστή λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τεχνικές μάρκετινγκ και τα βήματα και τις διαδικασίες up selling. Επιπρόσθετα, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του κρασιού, τους κατάλληλους συνδυασμούς εδεσμάτων και κρασιών, όπως επίσης τα χαρακτηριστικά αλκοολούχων ποτών και λοιπών ροφημάτων, αλλά και να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές σερβιρίσματος των προαναφερομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης και ειδικότερα τις αρχές οργάνωσης μονάδας επισιτισμού. Συγκεκριμένα, να δύναται να ανταπεξέλθει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εστίασης από τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του μενού, τα βήματα για την δημιουργία μενού, τις πωλήσεις, τον έλεγχο τροφίμων και ποτών (F&B Control) έως τον οικονομικό προγραμματισμό, τον έλεγχο προμηθειών και εμπορευμάτων και την κοστολόγηση και έλεγχο δαπανών. Επιπρόσθετα, να διαχειρίζεται άριστα τους ανθρώπινους πόρους, να διοργανώνει και διαχειρίζεται εκδηλώσεις επισιτισμού και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα διεθνή και ελληνικά διατροφικά πρότυπα, να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις στην μαγειρική, τις διατροφικές συνήθειες και τις τεχνοτροπίες μαγειρικής τέχνης, να εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες του κλάδου και να εκτελεί συνταγές, διακόσμηση και αποτελεσματική παρουσίαση εδεσμάτων. Επιπρόσθετα, να αναγνωρίζει την καταναλωτική συμπεριφορά και τους παράγοντες ικανοποίησης των πελατών ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των διάφορων ομάδων πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων του επισιτιστικού τομέα. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των εργαζομένων στα επισιτιστικά τμήματα (σερβιτόρος-μάγειρας-μπάρμαν-μπουφετζής), να επιμελείται, προετοιμάζει και οργανώνει τους χώρους του επισιτισμού και του κατάλληλου εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία αυτού, να γνωρίζει και να ετοιμάζει διαφορετικά είδη γευμάτων και να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα παράπονα των πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο, τις συνθήκες και τις διαδικασίες λειτουργίας των χώρων εστίασης και αναψυχής. Συγκεκριμένα, να προετοιμάζει και τακτοποιεί τα τραπέζια και την καθαριότητα των χώρων, να παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας για την ενδεδειγμένη υποδοχή πελατών και τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης του μενού, και να διεξάγει με ορθό τρόπο τη διαδικασία σερβιρίσματος, από τη λήψη της παραγγελίας μέχρι τη διευθέτηση του λογαριασμού και την αποκατάσταση τραπεζιών και χώρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

BARISTA

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη διεθνή και την ελληνική αγορά καφέ, τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση ποιότητας-τιμής, τις διαφορετικές ποικιλίες καφέ από διαφορετικά μέρη του κόσμου και τις διαφορετικές γεύσεις που προσφέρουν, τη χημεία του καφέ και τις γεύσεις που επιτυγχάνονται μέσω του καβουρδίσματος, να χρησιμοποιεί μηχανές

παρασκευής καφέ και να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές συντήρησής τους, να κατέχει το σωστό σερβίρισμα και το latte art και να παρασκευάζει και σερβίρει λοιπά ροφήματα. Επιπρόσθετα, να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης απαιτητικών πελατών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών και να διαχειρίζεται και να εφαρμόζει τους ισχύοντες κανονισμούς. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις αρχές ελέγχου, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ποτών, τους κανόνες συσκευασίας τροφίμων, τις πιστοποιήσεις και τις απαιτήσεις εξαγωγών, τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000) και τις ειδικές απαιτήσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, πόρων, πρώτων υλών και διάθεσης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές αποτελεσματικής κατανόησης, έκφρασης και σωστής επικοινωνίας, διαχείρισης αλλαγών, κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση συναφούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης με δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, ένα κλάδο που είναι από τους σημαντικότερους του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Συγκεκριμένα, να φροντίζει για το σχεδιασμό και εφαρμογή των απαιτούμενων για την παραγωγική μονάδα μέτρων υγιεινής και ασφαλείας, να σχεδιάζει και εφαρμόζει τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας για την παραγωγική μονάδα, να επιλέγει τη κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμου και να επιλέγει και εφαρμόζει την ορθή μέθοδο ποιοτικού ελέγχου των παρασκευαζομένων τροφίμων, ανάλογα με τη σύστασή τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ύπαρξη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΕΟΤΕΧΝΗ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο των εργασιών και των τεχνικών που αναδεικνύονται μέσω της εξέλιξης του επαγγέλματος του κρεοπώλη. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα είδη των κρεάτων, τους μικροβιακούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους στο κρέας και την ορθή παραλαβή και συντήρησή του, να εφαρμόζει παραδοσιακές και νέες τεχνικές κοπής, μεθόδους επεξεργασίας, διαδικασίες παρασκευής κρεατοσκευασμάτων παραδοσιακών και έτοιμων γευμάτων και τεχνικές συσκευασίας. Επιπρόσθετα, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές παρουσίασης και

προβολής των προϊόντων κρεάτων, τεχνικές επικοινωνίας με τους πελάτες-καταναλωτές, καθώς και μεθόδους κατάλληλης διαμόρφωσης και διακόσμησης καταστήματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές της επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, της αξιολόγησης της ποιότητας των πρώτων υλών των τελικών προϊόντων, της λειτουργίας της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διαχείρισης πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, της καθαριότητας και της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, να εκτελεί όλες τις εργασίες της αλυσίδας της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκεύη και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, από την αποθήκευση των πρώτων υλών, την μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας έως την παράδοση των προϊόντων, να εφαρμόζει τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής και να επιμελείται την κατάλληλη εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές τεχνολογίας, μικροβιολογίας και χημείας τροφίμων και ποτών, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη χημική και μικροβιολογική σύσταση αυτών, να κατανοεί τις προδιαγραφές επισήμανσης τροφίμων και ποτών, τους βασικούς κανόνες και κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους κυριότερους φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισης του πολλαπλασιασμού των μικροβίων, καθώς και τους τρόπους καταστροφής τους. Συγκεκριμένα, να δύναται να σχεδιάζει τις διαδικασίες δειγματοληψίας, να καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου που θα εφαρμοστούν, να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους, να αξιολογεί εργαστηριακά αποτελέσματα, να αναγνωρίζει, εντοπίζει και παρεμποδίζει τους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων από επιμολύνσεις και μικροοργανισμούς στον εργασιακό χώρο, και γενικότερα να βελτιώνει και να τυποποιεί όλες τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια των τουριστικών υπηρεσιών, τις δραστηριότητες που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων παραγωγής και διάθεσης, των επιχειρήσεων προσφοράς φαγητού – ποτού, του συνόλου της αλυσίδας των επισιτιστικών δραστηριοτήτων και της οργάνωσης των χώρων επισιτισμού. Σε πρακτικό επίπεδο, και ανάλογα με την εργασία του (σερβίρισμα, κουζίνα, μπαρ, μπουφέ), να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής, ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, τις αναγκαίες μεθόδους επιμέλειας και οργάνωσης της λειτουργίας της κουζίνας, της προετοιμασίας, παρασκευής και παράθεσης εδεσμάτων, τις μεθόδους προετοιμασίας του χώρου και του εξοπλισμού του μπαρ για την παρασκευή ποτών και αναμίξεων (κοκτέιλ), καθαρισμού του πάγκου εργασίας και σερβιρίσματος, και τις μεθόδους προετοιμασίας του χώρου του μπουφέ, με στόχο να ετοιμάζει παραγγελίες που θα παραλαμβάνει από τον σερβιτόρο, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (από τη φάρμα ως το «πιάτο») ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος κρέατος που προσφέρεται στον πελάτη, να προστατεύεται η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος και η υγεία του καταναλωτή και αφετέρου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, να κατανοεί την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και τις ανάγκες του καταναλωτή από το σύνολο των συντελεστών παραγωγής προϊόντων κρέατος, και να πράττει αναλόγως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (από τη φάρμα ως το «πιάτο») ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα του γαλακτοκομικού προϊόντος που προσφέρεται στον πελάτη, να προστατεύεται η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος και η υγεία του καταναλωτή και αφετέρου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, να κατανοεί την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και τις ανάγκες του καταναλωτή από το σύνολο των συντελεστών παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, και να πράττει αναλόγως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιμελείται τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής αυτών τηρώντας τις προδιαγραφές Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και όλους τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα, να αναγνωρίζει, αξιολογεί, αναλύει και επιλύει κινδύνους που σχετίζονται με χημικούς, φυσικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες, να εφαρμόζει τις υπάρχουσες μελέτες HACCP και να συμμετέχει στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000. Επιπρόσθετα, να αξιολογεί τις προδιαγραφές των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη ορθές βιομηχανικές πρακτικές και να εκπαιδεύει τους νέους συνεργάτες του.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΙΝΟΧΟΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εκμεταλλεύεται με βέλτιστο τρόπο τις φυσικές του ικανότητες της οσμής, γεύσης, όρασης ώστε να επιλέγει τον οίνο ή το ποτό των πελατών παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές ως προς το ταίριασμα των γαστρονομικών γεύσεων με την εκάστοτε επιλογή τους και στη συνέχεια να λαμβάνει και να προωθεί την παραγγελία τους, καθώς και το σερβίρισμα τους. Επιπρόσθετα, να σχεδιάζει, προμηθεύει, αποθηκεύει, συντηρεί και διαχειρίζεται την κάβα της επιχείρησης, να συντάσσει κατάλληλα το οινολόγιο και τη λίστα οίνων και ποτών βάση του μενού που εξυπηρετεί τον πελάτη παρέχοντάς του παράλληλα εξειδικευμένες συμβουλές, εάν χρειαστεί.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παρασκευάζει υγιεινά και με ασφάλεια τα κρεατοσκευάσματα και τα τρόφιμα σύμφωνα πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων, να παραλαμβάνει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταποιεί πρώτες ύλες με έμφαση στο κρέας, να κάνει χρήση ειδικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών, να παράγει προϊόντα ή παρασκευάσματα αυτών με βάση το κρέας. Επιπρόσθετα, να τυποποιεί και προσυσκευάζει τα κρέατα, να διενεργεί ελέγχους και να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές της επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, της αξιολόγησης της ποιότητας των πρώτων υλών των τελικών προϊόντων, της λειτουργίας της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διαχείρισης πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, της καθαριότητας και της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, να εκτελεί όλες τις εργασίες της αλυσίδας της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκεύη και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, από την αποθήκευση των πρώτων υλών, την μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας έως την παράδοση των προϊόντων, να εφαρμόζει τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής και να επιμελείται την κατάλληλη εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκπεραιώνει καίριες εργασίες μάρκετινγκ, όπως έρευνες, παρακολούθηση αγορών-στόχους και προτιμήσεων καταναλωτών, προβλέψεις όγκου πωλήσεων, σχεδιασμός και προώθηση νέων προϊόντων, να λαμβάνει μέρος στο σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής και να εδραιώνει διατμηματικές συνεργασίες εντός της επιχείρησης στα πλαίσια της διαφήμισης και προώθησης προϊόντων στις αγορές-στόχους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να αναγνωρίζει τις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες των πελατών, τις σύγχρονες τεχνικές στην κουζίνα όπως επίσης και τις μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής. Επίσης θα γνωρίζει τις παραμέτρους της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, να συνθέτει μενού, να επιμελείται τα παρασκευάσματα και τη μαζική παραγωγή τους τηρώντας τις βασικές αρχές ασφάλειας τροφίμων. Τέλος θα μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες των πελατών, να δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των επιθυμιών τους δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον με σεβασμό και ευγένεια ακολουθώντας πάντα τις αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναγνωρίζει τους μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την παραγωγή φαγητού (κουζίνα-μενού), ή και τον εφοδιασμό και την τοποθέτηση έτοιμων εδεσμάτων καθώς και τη λειτουργία της εξυπηρέτησης πελατών, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών, να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες δημιουργώντας φιλικό περιβάλλον. Επίσης θα μπορεί να οργανώνει event συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του χώρου εστίασης που διευθύνει, να εφαρμόζει πρακτικές στην επιλογή-εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού και να αξιοποιεί τους Η/Υ και το Διαδίκτυο στην αποτελεσματική διαχείριση και προβολή μιας μονάδας εστίασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ασχοληθεί επαγγελματικά με αντικείμενα που σχετίζονται με τον κτηνιατρικό έλεγχο των ζώων από την εκτροφή έως το σφαγείο κατανοώντας τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για μια αποτελεσματική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επικεντρωθεί στην υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, στις μεθόδους παραγωγής και στην παρακολούθηση των παραμέτρων που την επηρεάζουν. Επιπρόσθετα θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις μεθόδους χειρισμού ζωντανών οργανισμών, να τηρεί τη νομοθεσία και τους απαραίτητους αυστηρούς κανόνες υγιεινής καθώς και να χειρίζεται το τελικό προϊόν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προετοιμάζει το έδαφος για φύτευση, να επιλέγει το πολλαπλασιαστικό υλικό, να φυτεύει και να εγκαθιστά μητρικές φυτείες υποκείμενες/εμβολιοληψίας, να εκτελεί καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου, να χειρίζεται μηχανήματα – εργαλεία – όργανα και υλικά, να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους των οινικών προϊόντων ασκώντας εάν χρειαστεί και οργανοληπτικούς ελέγχους όπως επίσης να τηρεί και να επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία της αμπελοοικονομικής επιχείρησης έχοντας πάντα στο μυαλό την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να ιδρύσει και να διαχειρίζεται μια μελισσοκομική εκμετάλλευση, να προσεγγίζει με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία και να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής, ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης, να ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία και τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου στην παραγωγική διαδικασία και να συμμορφώνεται με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να παράγει γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα γνωρίζοντας όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση , έχοντας κατανοήσει τις Αρχές Γεωργικής Οικονομίας, τον τρόπο εξοπλισμού, οργάνωσης και συντήρησης των γεωργικών εγκαταστάσεων. Επίσης, να γνωρίζει τα στάδια και τις διαδικασίες για την τυροκόμηση του γάλακτος, να ελέγχει την ποιότητα παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων εφαρμόζοντας τις αρχές του HACCP και του Προτύπου ISO 22000.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, στην Υγιεινή των Βιομηχανιών όσον αφορά τον Καθαρισμό και την Απολύμανση, τον καθορισμό της τοποθεσίας, του σχεδιασμού και της κατασκευής της βιομηχανίας, στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, στην τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση του ελαιόλαδου και στον ποιοτικό έλεγχο στον οποίο υπόκειται το προϊόν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες στις βασικές αρχές διατροφής, στην οργάνωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των εργαστηρίων άρτου και αρτοσκευασμάτων, στη διαχείριση των οικονομικών, στην εποπτεία των Πρώτων υλών και των προϊόντων αρτοποιίας , στις βασικές αρχές παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων, στη διαχείριση των Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει τις πωλήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες στρατηγικές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των πωλήσεων, να εποπτεύει την εφοδιαστική αλυσίδα αξιοποιώντας τις λειτουργίες της για την εξυπηρέτηση των πελατών, να γνωρίζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων, τα συστατικά των τροφίμων και τη σημασία τους, τα κριτήρια μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας των τροφίμων, ακολουθώντας τις σύγχρονες πρακτικές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

Τομέας Εμπορίου,
Εφοδιασμού και Μεταφορών

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης στο διεθνές εμπόριο. Συγκεκριμένα, να παρακολουθεί τον εμπορικό τομέα, τις εξαγωγικές πωλήσεις, τις εισαγωγικές αγορές, να συγκεντρώνει και επεξεργάζεται πληροφορίες και να αντιδρά στις εξελίξεις των διεθνών αγορών. Επιπρόσθετα, να προετοιμάζει τη λήψη αποφάσεων, να συμμετέχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, να συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης εισαγωγών και εξαγωγών και να αναπτύσσει και υποστηρίζει τις πολυπολιτισμικές σχέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και εφαρμόζει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης γούνας σε διεθνές επίπεδο μέσω του εξαγωγικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, να κατανοεί το σύγχρονο περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου προϊόντων γούνας και τους παράγοντες που το επηρεάζουν, να γνωρίζει και αναλύει επιχειρηματικές αρχές, απαιτήσεις, δεξιότητες και σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και λειτουργίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά, να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των αγορών του εξωτερικού, να εφαρμόζει τις επιταγές του εξαγωγικού μάρκετινγκ, τις διαδικασίες και την τέχνη της διαπραγμάτευσης, να γνωρίζει τα στάδια της πώλησης στο εξαγωγικό εμπόριο, να εφαρμόζει τη διαδικασία διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελίας και να κατανοεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τελωνειακά και φορολογικά θέματα στις εξαγωγές, τους διεθνείς εμπορικούς όρους και τους τομείς εφαρμογής τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και να δραστηριοποιείται στον τομέα εξαγωγών οινοποιητικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, τις διατάξεις του διεθνούς εμπορικού δικαίου, τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας, τις αρχές και τις εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα, να κατέχει την τέχνη της διαπραγμάτευσης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας, να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των πελατών και να εφαρμόζει μεθόδους πρόβλεψης πωλήσεων και επέκτασης του πελατολογίου με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και να δραστηριοποιείται στον τομέα εξαγωγών ελαιοκομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, τις διατάξεις του διεθνούς εμπορικού δικαίου, τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας, τις αρχές και τις εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα, να κατέχει την τέχνη της διαπραγμάτευσης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας, να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των πελατών και να εφαρμόζει μεθόδους πρόβλεψης πωλήσεων και επέκτασης του πελατολογίου με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης και επέκτασης πωλήσεων. Συγκεκριμένα, να αντιλαμβάνεται τη σημασία της έρευνας μάρκετινγκ για την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα προς όφελος των πωλήσεων, να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τις κατευθυντήριες γραμμές του σύγχρονου μάρκετινγκ, να συμβάλλει στην οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος πωλήσεων, να γνωρίζει και ακολουθεί τους κανόνες της σωστής επαγγελματικής επικοινωνίας και να διαχειρίζεται τις πελατειακές σχέσεις με στόχο την ανάπτυξη των πελατών και του δικτύου πωλήσεων, αλλά και την πιστότητα-διατήρηση των υπαρχόντων πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τεχνικές επικοινωνίας με τους πελάτες και προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών ώστε να επιτύχει την ολοκληρωμένη πώληση. Συγκεκριμένα, να διαχειρίζεται αποδοτικά το «κεφάλαιο» χρόνος, να σχεδιάζει και οργανώνει αποτελεσματικά τις καθημερινές δραστηριότητες προώθησης και πωλήσεων, να κατέχει κριτική σκέψη και πειθώ, να κατανοεί και αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία του πελάτη και να γνωρίζει και εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους παρουσίασης, προώθησης και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις τεχνικές επικοινωνίας με τους πελάτες και προώθησης γεωργικών ειδών ώστε να επιτύχει την ολοκληρωμένη πώληση. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα δίκτυα διανομής των γεωργικών

ειδών, τις βασικές προδιαγραφές διάθεσης και τα χαρακτηριστικά αυτών, τις βασικές απαιτήσεις παρουσίασης των προϊόντων, τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης των γεωργικών ειδών και τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται αποδοτικά το χρόνο, να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και πώλησης και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με επαγγελματικό τρόπο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και εφαρμόζει αποτελεσματικά τις τεχνικές προσέγγισης και επικοινωνίας με τους πελάτες και προώθησης ιατρικών ειδών ώστε να επιτύχει την ολοκληρωμένη πώληση. Συγκεκριμένα, να κατέχει γνώσεις σχεδιασμού και μεθοδολογίας πωλήσεων ιατρικών ειδών, να κατανοεί και εφαρμόζει τεχνικές προσωπικής πώλησης, αντιμετώπισης δυσαρεστημένων πελατών και να εφαρμόζει σωστή συμπεριφορά και επαγγελματική εμφάνιση. Επιπρόσθετα, να γνωρίζει τις νομοθετικές διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα φάρμακα, τον ιατρικό εξοπλισμό, τα καλλυντικά, το υγειονομικό υλικό, τη μη ορθολογική χρήση των ιατρικών ειδών και τους κινδύνους από την χρήση που κάνουν οι τελικοί καταναλωτές στα προϊόντα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και εφαρμόζει αποτελεσματικά τεχνικές προσέγγισης και επικοινωνίας με πελάτες, επιχειρήσεις, συνεργάτες και προμηθευτές και πρακτικές προώθησης φαρμακευτικών ειδών. Συγκεκριμένα, να εφαρμόζει μεθόδους πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών, να κατανοεί και εφαρμόζει τεχνικές προσωπικής πώλησης, αντιμετώπισης παραπόνων και να εφαρμόζει σωστή συμπεριφορά και επαγγελματική εμφάνιση. Επιπρόσθετα, να γνωρίζει τη νομοθεσία που διέπει την πώληση φαρμακευτικών ειδών σε χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα και τη σωστή χρήση μεθόδων και εργαλείων αποθήκευσης και συσκευασίας φαρμακευτικών ειδών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και διεκπεραίωσης εργασιών που αφορούν την αποθήκη μιας επιχείρησης καπνικών ειδών. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει την έννοια, τη μεθοδολογία σχεδιασμού και το περιεχόμενο της διαχείρισης αποθήκης καπνού, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τον καπνό, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του καπνού, τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και τις μεθόδους ποσοτικού και

ποιοτικού ελέγχου του καπνού. Επιπρόσθετα, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματα, να εφαρμόζει μεθόδους σχεδιασμού δικτύου διανομών, να αναλύει χρηματοοικονομικά στοιχεία και να χειρίζεται συστήματα πληροφορικής και λογισμικό εμπορικής διαχείρισης της αποθήκης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές των λιανικών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πελατών. Συγκεκριμένα, ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων με σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και τη δημιουργία νέων, να εφαρμόζει κατάλληλες τεχνικές διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο, να δύναται να τηρεί τις προθεσμίες όταν εργάζεται μόνος ή όταν ανήκει σε ομάδα εργασίας, να χρησιμοποιεί έντυπα και ηλεκτρονικά εργαλεία καταγραφής παραγγελίας, και να χειρίζεται άνετα ηλεκτρονικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικού λογισμικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναγνωρίζει το μοντέλο συμπεριφοράς του πελάτη και να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική διαχείρισής του, να εφαρμόζει κατάλληλα εργαλεία μάρκετινγκ στην προώθηση προϊόντων και επιτυχημένες τεχνικές πωλήσεων προϊόντων, να δύναται να επικοινωνεί με τους πελάτες, εξυπηρετώντας και πάνω από έναν πελάτη την ίδια στιγμή, να διαχειρίζεται παράπονα πελατών, κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις ανάγκης και αξιολογώντας κάθε «προβληματική» επικοινωνία να τη διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να προγραμματίζει την εργασία για την επίτευξη των στόχων, εφαρμόζοντας τις αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνθήκες καθημερινής πίεσης. Συγκεκριμένα, να συμμετέχει στη διαχείριση της μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών, ημιέτοιμων και ολοκληρωμένων αγαθών από τα σημεία προέλευσης προς τα σημεία κατανάλωσης, να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε τροποποιήσεις στόχων ή/και προτεραιοτήτων και να επιλύει τα όποια προβλήματα εμφανίζονται στις συνδιαλλαγές της επιχείρησης (με συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ.). Επιπρόσθετα, να χειρίζεται ειδικό λογισμικό (κοστολόγησης, διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών κ.ά.).

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οργανώνει τις πληροφορίες του μεταφορικού έργου με κριτική αξιολόγηση, να διαχειρίζεται τα εμπορεύματα εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές πώλησης και εξυπηρέτησης, να κοστολογεί και τιμολογεί τα αγαθά και να εκδίδει παραστατικά με χρήση ειδικού λογισμικού, να επικοινωνεί αποδοτικά με τους πελάτες και προμηθευτές και να φροντίζει για την οργάνωση και λειτουργία της διαμεταφορικής εταιρείας ακολουθώντας διεθνείς κανόνες και τηρώντας τις προθεσμίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταπεξέρχεται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, να προωθεί και εκτελεί τις εντολές των προϊσταμένων του διατηρώντας πάντοτε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας στις αποθήκες τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες, και να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει το κατάλληλο λογισμικό. Επιπρόσθετα, να οργανώνει τη δουλειά με τρόπο που προτάσσει η αποτελεσματική επίδοση, αλλά και η επίτευξη στόχων, και να ανταπεξέρχεται σε πάσης φύσεως προβλήματα μέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΠΩΛΗΤΗΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί και εφαρμόζει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της επιχείρησης γούνας σε διεθνές επίπεδο μέσω του εξαγωγικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, να κατανοεί το σύγχρονο περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου προϊόντων γούνας και τους παράγοντες που το επηρεάζουν, να γνωρίζει και αναλύει επιχειρηματικές αρχές, απαιτήσεις, δεξιότητες και σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και λειτουργίας πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά, να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των αγορών του εξωτερικού, να εφαρμόζει τις επιταγές του εξαγωγικού μάρκετινγκ, τις διαδικασίες και την τέχνη της διαπραγμάτευσης, να γνωρίζει τα στάδια της πώλησης στο εξαγωγικό εμπόριο, να εφαρμόζει τη διαδικασία διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελίας και να κατανοεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τελωνειακά και φορολογικά θέματα στις εξαγωγές, τους διεθνείς εμπορικούς όρους και τους τομείς εφαρμογής τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή ενασχόληση του σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων, να συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος, να συμμετέχει στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαχειριστικών εργασιών και να εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Επίσης θα μπορεί να φροντίζει για τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, να παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς και τις λαμβάνει υπόψη στη λήψη αποφάσεων, να ασχολείται με τις πωλήσεις και να επεμβαίνει με σκοπό την αύξησή τους, να συμμετέχει στην υλοποίηση του marketing και να φροντίζει για το χτίσιμο και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων καναλιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία του σημερινού οικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος, να γνωρίζει βασικές έννοιες αλλά και τεχνικές και εργαλεία Marketing και τέλος να κατανοεί τις τεχνικές και τις μεθόδους επικοινωνίας που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση των πελατών με απώτερο σκοπό στην αύξηση των πωλήσεων και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ e-shops

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελεί επιτυχώς τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης – Δέρματος, να εκτελεί διεπιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις συναλλαγές B2B, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, να αξιοποιεί το διαδίκτυο σχεδιάζοντας πλάνα Marketing για κλωστοϋφαντουργία/ένδυση/υπόδηση/δέρμα, να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εκάστοτε εταιρείας, να αναγνωρίζει το μοντέλο συμπεριφοράς του πελάτη και να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική διαχείρισής του, να χρησιμοποιεί τα κανάλια διανομής και προώθησης σαν εργαλεία και να χειρίζεται τον αυτοματισμό στο Marketing, το οποίο κρίνεται σημαντικό. Τέλος, θα μπορεί να στοχεύει στην αποτελεσματική επικοινωνία της επιχείρησης μέσα από τη χρήση των social media, του neyromarketing, τις εφαρμογές ιστού και του Customer Relationship Management και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων των υπαρχόντων πελατών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ με προσανατολισμό προς τον πελάτη, προς την παραγωγή αλλά και προς τις πωλήσεις. Τμηματοποιώντας και ερευνώντας την αγορά και στοχεύοντας στον προϊόν θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται το μείγμα Μάρκετινγκ και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, να διοικεί και να οργανώνει το τμήμα πωλήσεων διαχειρίζοντας με άρτιο τρόπο τις παραγγελίες και τα αποθέματα και να μπορεί να καταλαβαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επικοινωνία στις πωλήσεις αλλά και την προσωπική πώληση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προωθεί τις πωλήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους εξαγωγών και τις κατάλληλες διαδικασίες Marketing για την προβολή των προϊόντων και την προώθηση των πωλήσεων. Επίσης, να γνωρίζει τις Αρχές της Αγροτικής Οικονομίας, τις διαδικασίες εξαγωγικού και διεθνούς εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων, συμμορφούμενος με το Νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πιστοποίησης των εξαγωγών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εποπτεύει την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων αγροδιατροφής, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές για την εξυπηρέτηση των πελατών και τις κατάλληλες στρατηγικές για την διαχείριση παραπόνων τους. Επίσης, να γνωρίζει τις αρχές της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για την καλύτερη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής, να διαχειρίζεται τα Συστήματα Ολικής Ποιότητας και τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις, να εξυπηρετεί τον πελάτη από την αρχή έως και μετά το τέλος της πώλησης, να κατανοεί τα είδη τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά προϊόντων στον αγροδιατροφικό τομέα, να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, να παρακολουθεί την αγροτική οικονομική διαχείριση, να προωθεί την εξαγωγική δραστηριότητα αξιοποιώντας τον εξαγωγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, τις αρχές του διεθνούς και ψηφιακού μάρκετινγκ στον αγροδιατροφικό τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειρίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της εφοδιαστικής αλυσίδας τα αποθέματα είτε αφορά προμήθειες είτε παραγγελίες ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κάνοντας εάν χρειαστεί και όλους του απαραίτητους ελέγχους ακρίβειας. Ακόμα θα είναι σε θέση να καταρτίζει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται στις αγορές (διοικητικά ή και ιδιωτικά), να εκδίδει τιμολόγια πώλησης και στη συνέχεια να τα οργανώνει. Τέλος θα κάνει χρήση όλων των συστημάτων γραφείου με κύρια έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Ένδυσης – Υπόδησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων υψηλής αισθητικής, τη διάκριση μεταξύ ανάπτυξης νέου προϊόντος και επανασχεδιασμού προϊόντος, τον κύκλο ζωής προϊόντων υψηλής αισθητικής, τις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ανάλογα προϊόντα, τις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και τις επιτυχημένες στρατηγικές προώθησης και τιμολόγησης νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής. Συγκεκριμένα, να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο ενός νέου προϊόντος υψηλής αισθητικής στην αγορά, να διενεργεί τεκμηριωμένη έρευνα όσον αφορά το νέο, να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά τις διάφορες πηγές έμπνευσης σε συνδυασμό με τα βασικά κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς (γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά, αγοραστικής συμπεριφοράς), δημιουργώντας καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα υψηλής αισθητικής, να αναλύει τις ανάγκες των πελατών, να παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές τοποθέτησης και κατάλληλες μεθόδους διανομής για το προϊόν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη γενική μεθοδολογία εφαρμογής του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο ποιότητας, τη διαδικασία σχεδιασμού διεργασιών παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης του συστήματος ποιότητας και των προϊόντων και τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή. Συγκεκριμένα, να δύναται να εφαρμόζει τα κριτήρια για την επιλογή μεθόδου ελέγχου ποιότητας, να ερμηνεύει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής αγοράς και να τις ενσωματώνει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του προϊόντος, να εφαρμόζει τις αρχές και τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας, να σχεδιάζει τις κατάλληλες οργανωτικές δομές για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, να αναπτύσσει σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους επιχειρησιακούς πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων διασφάλισης ποιότητας, να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του σχεδιασμού της ποιότητας και να εκπονεί διαγνωστική μελέτη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΣ - ΓΟΥΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατασκευάζει πλέτερ και γουναρικά από αποκόμματα (προετοιμασία, επιλογή αποκομμάτων, σχεδίαση πατρόν, γάζωμα και ράψιμο των αποκομμάτων, ολοκλήρωση της κατασκευής, ποιοτικός έλεγχος και σιδέρωμα), να κατασκευάζει γουναρικά από γουνοδέρματα (επιλογή πρώτων υλών και υλικών και έλεγχος της ποιότητας αυτών, παραλαβή δεψασμένων δερμάτων, άνοιγμα-τέντωμα-στέγνωμα-καθάρισμα των δερμάτων, εφαρμογή του πατρόν, ολοκλήρωση της κατασκευής, ποιοτικός έλεγχος και σιδέρωμα-πακετάρισμα-αποθήκευση) και να επιδιορθώνει γουναρικά από αποκόμματα και γουνοδέρματα (εντοπισμός ελαττωμάτων, άνοιγμα και ξήλωμα, επιδιορθώσεις, κλείσιμο και ποιοτικός έλεγχος).

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάζει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού ενδυμάτων, να επιλέγει τα αποκόμματα βάσει των χαρακτηριστικών της γούνας, να εφαρμόζει τεχνικές ραφής και κοπής των δερμάτων, να κατασκευάζει ενδύματα από γούνα σε συνδυασμό με ύφασμα και άλλα υλικά και να κάνει ποιοτικό έλεγχο τηρώντας τις εκάστοτε απαιτήσεις αποθήκευσης και συντήρησης των προϊόντων γούνας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την ανατομία και τις αναλογικές σχέσεις του ανθρώπινου σώματος και τη φιγούρα της μόδας και της αγοράς, να σχεδιάζει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού ενδυμάτων, να επιλέγει τα αποκόμματα βάσει των χαρακτηριστικών της γούνας, να εφαρμόζει τεχνικές ραφής και κοπής των δερμάτων, να κατασκευάζει ενδύματα από γούνα σε συνδυασμό με ύφασμα και άλλα υλικά και να κάνει ποιοτικό έλεγχο τηρώντας τις εκάστοτε απαιτήσεις αποθήκευσης και συντήρησης των προϊόντων γούνας. Επιπρόσθετα, να περιγράφει και να αναλύει επιχειρηματικές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα στην ευρύτερη περιοχή με βάση τις προτεραιότητες της έξυπνης διαχείρισης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να καθαρίζει, να φυλάει και να συντηρεί τις υφασμάτινες επιφάνειας σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους ταπητοκαθαριστηρίων ή στο χώρου του πελάτη, να χειρίζεται ειδικά μηχανήματα και εργαλεία όπως επαγγελματικά πλυντήρια, ειδικές μηχανές καθαρισμού και μηχανές συσκευασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να περιγράφει τη διαδικασία του προκαταρτικού ελέγχου, να αναφέρει την αλληλουχία των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν για τον καθαρισμό ενός τυπικού υφάσματος, να περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης των χρωστικών ρύπων, να περιγράφει τις ιδιαιτερότητες καθαρισμού δερμάτινων επιφανειών και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς καθαρισμούς σε δερμάτινα είδη. Επιπρόσθετα θα είναι σε θέση να προσδιορίζει μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο τα τυχόν προβλήματα που εμφανίζει ένα ύφασμα, να εξηγεί τις ανομοιόμορφες φθορές και τις στα υφάσματα, να εξηγεί τα ξεβάμματα, το ζάρωμα και την αλλαγή μεγέθους των υφασμάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στο σύνολο των εργασιών που συνθέτουν την παραγωγή ενδύματος. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ανάλογα προϊόντα, να επιλέγει το σχέδιο του ενδύματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, τις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νέες τάσεις της μόδας και τον σχεδιασμό με βάση την αειφορία, να σχεδιάζει με εργαλεία λογισμικού 2D CAD.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, να γνωρίζει τη δομή της αγοράς και τις τάσεις των νέων αγορών ανά τον κόσμο. Ακόμη, θα είναι σε θέση να περιγράφει τους όρους και τις διαδικασίες των εξαγωγών και της φορολόγησης και τα κριτήρια επιλογής μιας ξένης αγοράς, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, να αξιοποιεί το διαδίκτυο σχεδιάζοντας πλάνα Marketing για ένδυση-υπόδηση, να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό μάρκετινγκ και να χρησιμοποιεί τα κανάλια διανομής και προώθησης σαν εργαλεία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τις αρχές των λιανικών πωλήσεων, της επικοινωνίας, της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πελατών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς στην προσφορά και ζήτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, τις αρχές του marketing και ψηφιακού marketing στη βιομηχανία μόδας, να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων, τις αρχές λειτουργίας ενός ψηφιακού καταστήματος, τον

σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικών merchandising, τις βασικές αρχές λογιστικής, να διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις ανάγκης, να συμμορφώνεται με την αρχή της αειφορίας στον κλάδο ένδυσης – υπόδησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την ανατομία, τα μεγέθη και τα νούμερα του ποδιού του ανθρώπου και να επιλέγει το σχέδιο του υποδήματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου. Επιπλέον να επιλέγει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και τις διαδικασίες σχεδιασμού νέων υποδημάτων υψηλής αισθητικής, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού υποδημάτων, να γνωρίζει το σύνολο των εργασιών που συνθέτουν την κατασκευή ενός υποδήματος, να εφαρμόζει τεχνικές ραφής και κοπής των φόντι και να κάνει ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων κατασκευής. Επιπρόσθετα, να κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τον κύκλο ζωής των προϊόντων υψηλής αισθητικής και να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νέες τάσεις της μόδας δημιουργώντας καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα και συλλογές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να για να κατανοεί την ανατομία και τις αναλογικές σχέσεις του ανθρώπινου σώματος και να επιλέγει το σχέδιο του ενδύματος που θα κατασκευάσει ανάλογα με τις τάσεις της μόδας κάθε περιόδου. Επιπλέον να επιλέγει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και τις διαδικασίες σχεδιασμού νέων ενδυμάτων υψηλής αισθητικής, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού ενδυμάτων, να γνωρίζει το σύνολο των εργασιών που συνθέτουν την κατασκευή ενός ενδύματος, να εφαρμόζει τεχνικές ραφής και κοπής των υφασμάτων και να κάνει ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων κατασκευής. Επιπρόσθετα, να κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τον κύκλο ζωής των προϊόντων υψηλής αισθητικής και να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νέες τάσεις της μόδας δημιουργώντας καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα και συλλογές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την ανατομία και τις αναλογικές σχέσεις του ανθρώπινου σώματος για να κόψει, να βάψει και να ράψει ένα ένδυμα. Επιπλέον να γνωρίζει τις γενικές αρχές χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των χημικών ουσιών, καθώς και τους κινδύνους κατά την χρήση τους και να τα χρησιμοποιεί τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας τους και κάνοντας χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Ακόμα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού ενδυμάτων για την κοπή του πρωτοτύπου (πατρόν) και για να μειώσει το κόστος των τμημάτων κοπής. Τέλος γνωρίζει τις βασικές αρχές χρωματολογίας και τις τεχνικές ραφής τεμαχίων υφασμάτων και ραφής με το χέρι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την ανατομία και τα μεγέθη του ποδιού του ανθρώπου, να σχεδιάζει το υπόδημα και να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα κατάλληλα μηχανήματα. Ακόμα να δημιουργεί πρότυπα για τα υποδήματα σχεδιάζοντας την στάμπα (πατρόν) και επιλέγοντας το καλαπόδι και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και τα εξαρτήματα που θα βάλει στο υπόδημα. Επιπλέον να διαβαθμίζει το πατρόν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού υποδημάτων, να γνωρίζει το σύνολο των εργασιών που συνθέτουν την κατασκευή ενός υποδήματος, να εφαρμόζει τεχνικές ραφής και κοπής και να γνωρίζει τις διεργασίες κοπής με το χέρι για την παρασκευή δερμάτινων ειδών, αποσκοπώντας στην κατασκευή ποιοτικών υποδημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής (κατώτερης δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ1

  ή

  Ολοκλήρωση μη-υποχρεωτικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής (αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο) ή επαγγελματικής (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) ή Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ2, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με τα γνωστικό αντικείμενό στο ΕΠ2

  ή

  Ολοκλήρωση μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αποφοίτηση από Επαγγελματικό Λύκειο και Τάξη Μαθητείας ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, στο ΕΠ3, ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο στο ΕΠ3

Τομέας Προσωπικής Φροντίδας & Ευεξίας

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΡΕΑ - ΚΟΜΜΩΤΗ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες περιποίησης μαλλιών και τριχών, βαφής, λουσίματος και να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες περιποίησης. Επιπλέον θα είναι σε θέση να διασφαλίζει την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων και την υγιεινή στον χώρο εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο

Για πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχήματος πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης κ.ά.) επικοινωνήστε με τον Φορέα στο τηλέφωνο 210 710 1410.