Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

UCERT CYPRUS

Η αλλαγή του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αλλάξει άρδην σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης χιλιετίας. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των τεχνολογιών και ιδιαίτερα των Τ.Π.Ε., κατέστησαν επιτακτική ανάγκη την ουσιαστική διαφοροποίηση σε αναζήτηση μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η υιοθέτηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και εν γένει των Αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από πλευράς τους αποτέλεσε την αφετηρία της αναζήτησης αυτής, καθώς οι απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη περιστρέφονται γύρω από την ποιοτική εξυπηρέτησή του. Σε ένα δυναμικό και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά. Η UCERT, με στελέχη που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη πιστοποίηση φυσικών προσώπων, εισέρχεται δυναμικά και στο χώρο της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Με έμπειρα στελέχη και συνεργάτες (επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες) προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018 και ISO 29993:2017 που καθορίζουν τις απαιτήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης και μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε Οργανισμό ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθός του, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε αυτόν.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με ένα από τα πρότυπα αυτά, που θα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, εξασφαλίζει στον Οργανισμό πολλαπλά οφέλη.

UCERT CYPRUS | ISO 9001 Διαχείριση Ποιότητας
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
UCERT CYPRUS | ISO / IEC 27001 Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
UCERT CYPRUS | ISO / IEC 27001 Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητασ
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας
UCERT CYPRUS | ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών μη τυπικής Εκπαίδευσης