Πιστοποίηση Αγγλικών για Παιδιά

Level 3 – Jungle Kings Masters

Το Level 3 – Jungle Kings Masters τοποθετείται ως ένα επίπεδο περίπου πριν το Α1 και απευθύνεται σε μαθητές που θα ολοκληρώσουν την Senior – A class.

Βασική επιδίωξη του επιπέδου είναι να διαπιστωθεί ότι ένα παιδί έχει φτάσει σε ένα αναγνωρισμένο, τυποποιημένο επίπεδο Αγγλικών.

Όπως και το Level 2 – Jungle Kings Hunters, το Level 3 – Jungle Kings Masters αποτελεί μια φιλική εξέταση σχεδιασμένη να ενθαρρύνει την περαιτέρω εκμάθηση γλωσσών παρέχοντας μια εξέταση που είναι παρακινητική, διασκεδαστική και δίνει στα παιδιά μια αίσθηση επίτευξης.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο προστίθεται πλέον και η αξιολόγηση του προφορικού λόγου.

Η βάση είναι το 50% και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων της εξέτασης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Senior A
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
 • Διάρκεια εξέτασης: 75 λεπτά- Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά
 • Διάρκεια προφορικών: 2 έως 5 λεπτά

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επίπεδο: Senior A
 • Τρόπος Εξέτασης: Γραπτός
 • Εξεταζόμενα μέρη: Listening, Grammar, Vocabulary, Reading, Writing & Speaking
 • Διάρκεια εξέτασης: 75 λεπτά- Διάρκεια Listening: 5 λεπτά – Ακούγεται δυο φορές
  - Διάρκεια GVR & Writing: 70 λεπτά
 • Διάρκεια προφορικών: 2 έως 5 λεπτά

Μορφή Εξέτασης

Listening

Άσκηση 1η: Ταίριασμα εικόνων βασισμένες σε μια δήλωση

Πλήθος Ερωτήσεων: 7

Άσκηση 2η: Δηλώσεις True/False βασισμένες σε εικόνες

Πλήθος Ερωτήσεων: 8

Άσκηση 3η: Πολλαπλής επιλογής, Επιλογή της κατάλληλης εικόνας

Πλήθος Ερωτήσεων: 10

Σύνολο Βαθμών: 25

Grammar/Vocabulary

Άσκηση 4η: Πολλαπλής επιλογής Α ή Β, ερωτήσεις γραμματικής

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 5η: Πολλαπλής επιλογής Α, Β ή C συμπληρώνοντας το κείμενο

Πλήθος ερωτήσεων: 5

Άσκηση 6η: Τοποθέτηση λέξεων/ φράσεων στην σωστή σειρά, χρωματίζοντας με τα κατάλληλα χρώματα το φιδάκι

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 15

Reading

Άσκηση 7η: Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, βασισμένες σε προϋπάρχον κείμενο περίπου 80 λέξεων

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Άσκηση 8η: Συμπλήρωση κενών σε μικρές προτάσεις από απαντήσεις που υπάρχουν στο τέλος

Πλήθος Ερωτήσεων: 5

Σύνολο Βαθμών: 10

Writing

Άσκηση 9η: Περιγραφή απλών καταστάσεων καθημερινότητας ( π.χ. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο)

50-60 περίπου λέξεις

Σύνολο βαθμών: 10

Speaking

Μέρος 1ο: Ερωτήσεις για προσωπικές πληροφορίες

Μέρος 2ο: Περιγραφή εικόνας

Σύνολο βαθμών: 10

Εξεταστέα Ύλη

VOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Animals
 • Jobs
 • Furniture
 • Vehicles
 • Greetings
 • Family
 • Days
 • Face & Body parts
 • Months
 • Basic verbs
 • Seasons
 • Weather
 • Basic sports items
 • Buildings
 • Directions
 • Adjectives
 • Time
 • Basic conversation
 • Environment

GRAMMAR

 • To be
 • Present continuous
 • A/an – The
 • Present simple
 • Countable/ Uncountable
 • Quantifiers
 • Nouns
 • Have got
 • Can/ Must/ Have to
 • Imperative/ Let’s / Don’t
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time
 • Past Simple + basic irregulars
 • Future Simple/ Be going to
 • Comparative – Superlative
 • Subject/ Object pronounsVOCABULARY

 • Alphabet
 • Food
 • Colors
 • House rooms
 • Numbers
 • School items
 • Clothes
 • House items
 • Animals
 • Jobs
 • Furniture
 • Vehicles
 • Greetings
 • Family
 • Days
 • Face & Body parts
 • Months
 • Basic verbs
 • Seasons
 • Weather
 • Basic sports items
 • Buildings
 • Directions
 • Adjectives
 • Time
 • Basic conversation
 • Environment

GRAMMAR

 • To be
 • Present continuous
 • A/an – The
 • Present simple
 • Countable/ Uncountable
 • Quantifiers
 • Nouns
 • Have got
 • Can/ Must/ Have to
 • Imperative/ Let’s / Don't
 • Prepositions of place
 • Prepositions of time
 • Past Simple + basic irregulars
 • Future Simple/ Be going to
 • Comparative - Superlative
 • Subject/ Object pronouns