Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Advanced Office User

UCERT CYPRUS | Πιστοποιητικό UCERT | Advanced Office User

Η διεύρυνση του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, δημιούργησε την ανάγκη στελέχωσης των επιχειρήσεων με προσωπικό που θα κατέχει προχωρημένες δεξιότητες, καλύπτοντας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις αυξημένες απαιτήσεις της επαγγελματικής του καθημερινότητας. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Advanced Office User, ο κάτοχός του αποδεικνύει την ουσιαστική γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε προχωρημένο επίπεδο, καθιστώντας τον ικανό να αντεπεξέλθει πλήρως στα καθημερινά του επαγγελματικά καθήκοντα. Το πιστοποιητικό Advanced Office User είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

Αποτελείται από οποιονδήποτε συνδυασμό των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις