Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 29993 Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών μη τυπικής Εκπαίδευσης

UCERT CYPRUS

Το ISO 29993:2017 καθορίζει απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση είτε εντός της εταιρείας, είτε με εξωτερική ανάθεση). Αυτές περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες μάθησης παρέχονται από έναν πάροχο υπηρεσιών μάθησης (LSP) που απευθύνονται στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σε χορηγούς που αποκτούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό των εκπαιδευομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι ότι καθορίζονται οι στόχοι της μάθησης και αξιολογούνται οι υπηρεσίες, και ότι περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η μάθηση μπορεί να είναι δια ζώσης, με τη μεσολάβηση τεχνολογίας ή με συνδυασμό των δύο.

Σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος υπηρεσιών εκμάθησης είναι μέρος ενός οργανισμού που παρέχει προϊόντα (δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες) εκτός από τις υπηρεσίες εκμάθησης, το ISO 29993:2017 ισχύει μόνο για υπηρεσίες εκμάθησης.