Πιστοποίηση Αγγλικών

Αιτήσεις

UCERT CYPRUS

Αιτήσεις

Για Νέους Υποψήφιους

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία (για παιδιά κάτω των 12 ετών που δεν δύναται να εκδοθεί ταυτότητα)
  • Καταθετήριο τραπέζης

Για Υποψήφιους Resit

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες: Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

* Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:

  • Ηλεκτρονικά με e-mail στο info@ucert.cy
  • Ταχυδρομικώς είτε με συστημένη αποστολή είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: 

UCERT CYPRUS, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 193, Λεμεσός, 3045

Τηλ. Επικοινωνίας: +357 25 877 770