Πιστοποίηση Αγγλικών

Επίπεδο Β1 – Intermediate

UCERT CYPRUS

B1 – Intermediate
OCNLR Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry 3) (CEFR B1) ​

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το Entry Level Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 20 min 30 30
2. Writing 2 Parts 70 min 2 Compositions (100-120 Words) 30
3. Reading 2 Parts 45 min 30 30
4. Speaking 2 Parts 6 min   30

 

 • Total Marks: 120
 • Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.
 • Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.

Listening

Task 1 

Το Task 1 του Listening αποτελείται από 10 ανεξάρτητα statements με βάση τα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Task 2 

Στο Task 2 του Listening οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε έναν διάλογο. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν τη γενική ιδέα, συγκεκριμένες πληροφορίες ή απόψεις και στάσεις των ομιλητών. 

Task 3 

Στο Task 3 του Listening οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε έναν μονόλογο. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν τη γενική ιδέα, συγκεκριμένες πληροφορίες ή απόψεις και στάσεις του ομιλητή. 

Reading

Task 1 

Στο Task 1 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  που εστιάζουν στις γραμματικές, συντακτικές και λεξιλογικές τους γνώσεις. 

Task 2 

Στο Task 2 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κείμενο σε αυτό το Task μπορεί να ανήκει σε ένα από τα ακόλουθα είδη: reportnews itemarticleΟι ερωτήσεις θα αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες, να κατανοεί την ουσία του κειμένου και να αντιλαμβάνεται τις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο. 

Task 3 

Στο Task 3 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κείμενο σε αυτό το Task μπορεί να ανήκει σε ένα από τα ακόλουθα είδη: επίσημη ή ανεπίσημη αλληλογραφία (letteremailreport)Οι ερωτήσεις θα αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες, να κατανοεί την ουσία και τα δομικά στοιχεία του κειμένου, και να αντιλαμβάνεται τις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο. 

Writing

Task 1 

Στο Task 1 του Writing οι υποψήφιοι θα κληθούν να συνθέσουν ένα επίσημο κείμενο 100-120 λέξεων. Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι articleblogessayreportreview ή proposalΟι υποψήφιοι θα κληθούν να επιλέξουν μία μεταξύ τεσσάρων επιλογών και ανάλογα με τον τύπο του κειμένου θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν συμβουλές, απολογία, γνώμη, αιτιολογία, προτάσεις ή συγκρίσεις. 

Task 2 

Στο Task 2 του Writing οι υποψήφιοι θα κληθούν να συνθέσουν ένα ανεπίσημο κείμενο 100-120 λέξεων. Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι letter ή emailΤο Task αυτό είναι υποχρεωτικό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν συμβουλές, απολογία, γνώμη, αιτιολογία, προτάσεις ή συγκρίσεις. 

Speaking

Task 1 

Στο Task 1 του Speaking οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ευθείς ερωτήσεις του εξεταστή. (Διάρκεια 2-3 λεπτά) 

Task 2 

Το Task 2 του Speaking έχει τη μορφή παιχνιδιού ρόλων (roleplaying) μεταξύ υποψηφίων και εξεταστή, με βάση ένα από τα πιθανά σενάρια που οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση (διάρκεια 2-4 λεπτά). Σε αυτό το Task οι υποψήφιοι θα κληθούν να κάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

 • Να παρέχουν πληροφορίες και απόψεις 
 • Να δίνουν και να ζητούν συμβουλές 
 • Να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα 
 • Να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις 
 • Να κάνουν προτάσεις 

Task 3 

Στο Task 3 του Speaking οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων, που σχετίζονται σε μία από τις εικόνες που θα τους σταλούν δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση (διάρκεια 2-4 λεπτά). 

 

Candidate Profile

Listening (Oral Comprehension) 

 • Can understand straightforward factual information about common everyday or job-related topics, identifying both general messages and specific details, provided people articulate clearly in a generally familiar variety. 
 • Can understand the main points made in clear standard language or a familiar variety on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc., including short narratives. 

Reading Comprehension 

 • Can read straightforward factual texts on subjects related to their field of interest with a satisfactory level of comprehension. 

Speaking (Oral Production) 

 • Can reasonably fluently sustain a straightforward description of one of a variety of subjects within their field of interest, presenting it as a linear sequence of points. 

Written Production 

 • Can produce straightforward connected texts on a range of familiar subjects within their field of interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 

General Linguistic Range 

 • Has a sufficient range of language to describe unpredictable situations, explain the main points in an idea or problem with reasonable precision and express thoughts on abstract or cultural topics such as music and film.  
 • Has enough language to get by, with sufficient vocabulary to express themselves with some hesitation and circumlocutions on topics such as family, hobbies and interests, work, travel and current events, but lexical limitations cause repetition and even difficulty with formulation at times. 

 

Syllabus

Part of language 

Examples 

Functions 

Checking understanding  

Describing experiences and events  

Describing feelings and emotion  

Describing places  

Expressing opinions; language of agreeing and disagreeing  

Initiating and closing conversation  

Managing interaction (interrupting, changing topic, resuming or continuing) 

Grammar 

Adverbs  

Broader range of intensifiers such as too, enough  

Comparatives and superlatives  

Complex question tags  

Conditionals, 2nd and 3rd  

Connecting words expressing cause and effect, contrast etc.  

Future continuous  

Modals – must/can’t deduction  

Modals – might, may, will, probably  

Modals – should have/might have/etc  

Modals: must/have to  

Past continuous  

Past perfect  

Past simple  

Past tense responses  

Phrasal verbs, extended  

Present perfect continuous  

Present perfect/past simple  

Reported speech (range of tenses)  

Simple passive  

Wh- questions in the past  

Will and going to, for prediction 

Discourse Markers 

Connecting words expressing cause and effect, contrast etc  

Linkers: sequential past time 

Vocabulary 

Collocation  

Colloquial language  

Things in the town, shops and shopping  

Travel and services 

Topics 

Family and community life 

Personal Details/experiences 

Holidays and leisure 

Education and training 

Transport and travel 

Entertainment 

Food and drink 

Shopping 

Work and jobs 

Health and hygiene 

Weather and environment 

Local area/neighbourhood 

Relationships 

Public services

Sample Test