Πιστοποίηση Αγγλικών

Επίπεδο C2 – Proficiency

UCERT CYPRUS

C2 – Proficiency
OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International
(CEFR C2)

Αναγνωρισμένο από Ofqual

Το OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International αποτελείται από:

Modules Parts Duration Questions Marks
1. Listening 3 Parts (played twice) 30 min 30 30
2. Writing 2 Parts 90 min 2 Compositions (250-300 Words) 30
3. Reading 4 Parts 60 min 30 30
4. Speaking 3 Parts 6 min   30

 

 • Total Marks: 120
 • Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες.
 • Συμμετέχουν 1 candidate και 1 examiner.

Listening

Task 1 

Το Task 1 του Listening αποτελείται από 10 ανεξάρτητα statements με βάση τα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Task 2 

Στο Task 2 του Listening οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε έναν διάλογο. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν τη γενική ιδέα, συγκεκριμένες πληροφορίες ή απόψεις και στάσεις των ομιλητών. 

Task 3 

Στο Task 3 του Listening οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε έναν μονόλογο. Οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν τη γενική ιδέα, συγκεκριμένες πληροφορίες ή απόψεις και στάσεις του ομιλητή. 

Reading

Task 1 

Στο Task 1 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  που εστιάζουν στις γραμματικές, συντακτικές και λεξιλογικές τους γνώσεις. 

Task 2 

Στο Task 2 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κείμενο σε αυτό το Task μπορεί να ανήκει σε ένα από τα ακόλουθα είδη: reportnews itemarticle. Οι ερωτήσεις θα αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες, να κατανοεί την ουσία του κειμένου και να αντιλαμβάνεται τις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο. 

Task 3 

Στο Task 3 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κείμενο σε αυτό το Task μπορεί να ανήκει σε ένα από τα ακόλουθα είδη: επίσημη ή ανεπίσημη αλληλογραφία (letteremailreport). Οι ερωτήσεις θα αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες, να κατανοεί την ουσία και τα δομικά στοιχεία του κειμένου, και να αντιλαμβάνεται τις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο. 

Task 4 

Στο Task 4 του Reading οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το κείμενο σε αυτό το Task μπορεί να ανήκει σε ένα από τα ακόλουθα είδη: article και complex reportΟι ερωτήσεις θα αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες, να κατανοεί τόσο την ουσία και τα δομικά στοιχεία του κειμένου, όσο και ιδιωματικά στοιχεία της γλώσσας, και να αντιλαμβάνεται τις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο. 

Writing

Task 1

Στο Task 1 του Writing οι υποψήφιοι θα κληθούν να συνθέσουν ένα επίσημο κείμενο 250-300 λέξεων. Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι article, blog, essay, report, review ή proposal. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επιλέξουν μία μεταξύ τεσσάρων επιλογών και ανάλογα με τον τύπο του κειμένου θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν συμβουλές, απολογία, γνώμη, αιτιολογία, προτάσεις ή συγκρίσεις.

Task 2

Στο Task 2 του Writing οι υποψήφιοι θα κληθούν να συνθέσουν ένα ανεπίσημο κείμενο 250-300 λέξεων. Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι letter ή email. Το Task αυτό είναι υποχρεωτικό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν συμβουλές, απολογία, γνώμη, αιτιολογία, προτάσεις ή συγκρίσεις.

 

Speaking

Task 1 

Στο Task 1 του Speaking οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ευθείς ερωτήσεις του εξεταστή. (Διάρκεια 2-3 λεπτά) 

Task 2 

Το Task 2 του Speaking έχει τη μορφή παιχνιδιού ρόλων (roleplaying) μεταξύ υποψηφίων και εξεταστή, με βάση ένα από τα πιθανά σενάρια που οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση (διάρκεια 2-4 λεπτά). Σε αυτό το Task οι υποψήφιοι θα κληθούν να κάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 

 • Να παρέχουν πληροφορίες και απόψεις 
 • Να δίνουν και να ζητούν συμβουλές 
 • Να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα 
 • Να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις 
 • Να κάνουν προτάσεις 

Task 3 

Στο Task 3 του Speaking οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν με μία σειρά ερωτήσεων, που σχετίζονται σε μία από τις εικόνες που θα τους σταλούν δύο (2) εβδομάδες πριν από την εξέταση (διάρκεια 2-4 λεπτά). 

Candidate Profile

Listening (Oral Comprehension) 

 • Can understand with ease virtually any kind of language, whether live or broadcast, delivered at fast natural speed. 

Reading Comprehension 

 • Can understand virtually all types of texts including abstract, structurally complex, or highly colloquial literary and non-literary writings.  
 • Can understand a wide range of long and complex texts, appreciating subtle distinctions of style and implicit as well as explicit meaning. 

Speaking (Oral Production) 

 • Can produce clear, smoothly flowing, well-structured discourse with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points. 

Written Production 

 • Can produce clear, smoothly flowing, complex texts in an appropriate and effective style and a logical structure which helps the reader identify significant points. 

General Linguistic Range 

 • Can exploit a comprehensive and reliable mastery of a very wide range of language to formulate thoughts precisely, give emphasis, differentiate and eliminate ambiguity. No signs of having to restrict what they want to say. 

Syllabus

Part of language 

Examples 

Functions 

Conceding a point  

Critiquing and reviewing constructively  

Defending a point of view persuasively  

Developing an argument systematically  

Emphasizing a point, feeling, issue  

Expressing attitudes and feelings precisely  

Expressing certainty, probability, doubt  

Expressing opinions tentatively, hedging  

Expressing reaction, e.g. indifference  

Expressing shades of opinion and certainty  

Responding to counterarguments  

Speculating and hypothesising about causes, consequences etc.  

Synthesising, evaluating and glossing information 

Grammar 

Futures (revision)  

Inversion with negative adverbials  

Mixed conditionals in past, present and future  

Modals in the past  

Narrative tenses for experience, incl. passive  

Passive forms, all  

Phrasal verbs, especially splitting  

Wish/if only regrets 

Discourse Markers 

Linking devices, logical markers  

Markers to structure and signpost formal and informal speech and writing 

Vocabulary 

Approximating (vague language)  

Collocation  

Colloquial language  

Differentiated use of vocabulary  

Eliminating false friends  

Formal and informal registers  

Idiomatic expressions 

Topics 

Family and community life 

Personal Details/experiences 

Holidays and leisure 

Education and training 

Transport and travel 

Entertainment 

Food and drink 

News and politics 

International issues 

Shopping 

Work and jobs 

Health and hygiene 

Weather and environment 

Local area/neighbourhood 

Relationships 

Public services 

Local and national affairs 

 

Sample Test