ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης

Το Μητρώο Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης της UCERT CYPRUS έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και την εύρυθμη διεξαγωγή των εξετάσεων, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας όλου του συστήματος. Στελεχώνεται από έμπειρους και ικανούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί βάσει κριτηρίων και έχουν ακολουθήσει την απαραίτητη εκπαίδευση από τα στελέχη της UCERT CYPRUS.

Αξιολόγηση υποψήφιων Επιτηρητών

Στοιχεία τα οποία αξιολογούνται κατά την επιλογή των επιτηρητών είναι:

 • Κατοχή τίτλου σπουδών της επιστήμης της πληροφορικής ή άλλων ειδικοτήτων (βασικό κριτήριο).
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση, όπως μεταπτυχιακό στην επιστήμη της πληροφορικής ή των θετικών επιστημών (σχετιζόμενων με αυτήν της πληροφορικής) ή κάποιας άλλης ειδικότητας.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής ή άλλου.
 • Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής ή άλλου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιτηρήσεις εξετάσεων.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση ή/και πιστοποίηση, όπως σεμινάρια, πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων κ.α.

Υποχρεώσεις Επιτηρητών Εξετάσεων Πιστοποίησης

Οι υποχρεώσεις των επιτηρητών των εξετάσεων πιστοποίησης είναι οι εξής:

 • Ακεραιότητα και συνέπεια στην εκτέλεση των επιτηρήσεων των εξετάσεων πιστοποίησης που έχουν αναλάβει.
 • Έλεγχος του εξεταστικού κέντρου και του εξεταστικού χώρου πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.
 • Έλεγχος ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων στην εξέταση.
 • Διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας.
 • Τήρηση των γενικών κανόνων επιτήρησης και των ειδικών κανόνων που έχει θεσπίσει ο φορέας.
 • Άμεση ενημέρωση του Υπευθύνου Εξετάσεων Πιστοποίησης του φορέα για οποιοδήποτε ζήτημα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εξέτασης, καθώς και για τη λήξη της εξέτασης.
 • Επιμελής και ορθή τήρηση όλων των εντύπων της εξεταστικής διαδικασίας.