ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Οι Εξετάσεις στην UCERT CYPRUS

Εξεταστική Διαδικασία

Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ο Φορέας UCERT CYPRUS ανέπτυξε θέματα εξέτασης βασισμένα σε «μελέτες περίπτωσης» (case studies), όπου τα υποψήφια άτομα καλούνται να ενεργήσουν κατάλληλα, ώστε να επιτύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα, και «κλειστού τύπου», όπου τα υποψήφια άτομα θα πρέπει, π.χ., να επιλέξουν από τις δοθείσες απαντήσεις αυτή που κρίνουν σωστή (θέματα πολλαπλής επιλογής ) ή να καταγράψουν την απάντηση ή να συμπληρώσουν το κείμενο που λείπει από μία πρόταση (θέματα συμπλήρωσης κενού) ή να επιλέξουν το σωστό τμήμα μίας εικόνας (θέματα hot spot) κ.ά.

Μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε περίοδος μίας εξέτασης πιστοποίησης, τα υποψήφια άτομα οφείλουν να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις των θεμάτων της, έχοντας όμως την ευχέρεια να ελέγχουν τις απαντήσεις τους και να προβαίνουν σε πιθανές διορθώσεις αυτών πριν από την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, λόγω αποτυχίας, σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο πιστοποίησης, το εξεταστικό σύστημα που ανέπτυξε ο Φορέας UCERT CYPRUS θα εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση του ίδιου συνόλου θεμάτων εξέτασης.

Οδηγίες Συμμετοχής στην Εξέταση

Τα άτομα που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να:

 • Απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο στην περιοχή που τα εξυπηρετεί, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης. Η εύρεση του κατάλληλου εξεταστικού κέντρου μπορεί να γίνει μέσω ενός εργαλείου αναζήτησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Φορέα UCERT CYPRUS ή μέσω επικοινωνίας με τον Φορέα.
 • Υποβάλουν στο εξεταστικό κέντρο την Αίτηση Πιστοποίησης, φωτοαντίγραφο έγκυρου εντύπου ταυτοπροσωπίας[1] και οποιοδήποτε επιπρόσθετο δικαιολογητικό ζητηθεί, ώστε να εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης. Η κάρτα αυτή είτε παραμένει φυλασσόμενη στο εξεταστικό κέντρο είτε παραλαμβάνεται από τα υποψήφια άτομα. Περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία, την κατηγορία πιστοποίησης, τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τις επιδόσεις τους σε εξετάσεις αυτών, καθώς και οδηγίες χρήσης της. Απαιτείται δε η προσκόμιση της κάρτας σε κάθε συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Φορέας UCERT CYPRUS.
 • Επικοινωνήσουν με πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και διαφορετικό από αυτό στο οποίο εκδόθηκε η κάρτα πιστοποίησης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη διενέργεια των προγραμματισμένων σε αυτό εξετάσεων πιστοποίησης, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές, αναφέροντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η επικοινωνία και η δήλωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τηλεφωνικά είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κέντρο αυτό.
 • Προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο δήλωσαν τη συμμετοχή τους προσκομίζοντας την κάρτα πιστοποίησης και το πρωτότυπο του εντύπου ταυτοπροσωπίας που είχαν επιδείξει και φωτοαντίγραφο του οποίου είχαν συνυποβάλει με την αίτηση πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αποτυχίας, τα υποψήφια άτομα επανεξετάζονται με την ίδια κάρτα πιστοποίησης, ακολουθώντας τα βήματα 3 και 4.
 • Παραλάβουν από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο είχε εκδοθεί η Κάρτα Πιστοποίησης, το Πιστοποιητικό τους μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στο τελευταίο εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο της πιστοποίησης που αιτήθηκαν.
  Παραλαβή Πιστοποιητικού από άλλο εξεταστικό κέντρο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αίτησης του εξεταστικού κέντρου και έγκρισής της από τον Φορέα UCERT CYPRUS.

[1]Έγκυρα αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας νοούνται τα:

 • Για Έλληνες πολίτες: δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης.
 • Για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο.
 • Για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: έγγραφο έγκρισης εισόδου στη χώρα, άδεια παραμονής, άδεια εργασίας.
 • Για ανήλικους: πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία και σφραγίδα.