ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Προδιαγραφές για τα εξεταστικά κέντρα της UCERT CYPRUS

Οι απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα εξεταστικό κέντρο είναι οι εξής:

 • Διάθεση ενός (1) τουλάχιστον ασφαλούς και κλειδωμένου χώρου αποθήκευσης/αρχειοθέτησης για το εξεταστικό υλικό του Φορέα.
 • Διάθεση fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Διάθεση τουλάχιστον ενός (1) ενιαίου και αυτόνομου εξεταστικού χώρου, διακεκριμένου από τους άλλους χώρους του, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Διασφάλιση σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία εξέτασης πιστοποίησης (π.χ., εξεταζόμενους, επιτηρητές κ.λ.π.) των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Διασφάλιση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) της ασφαλούς πρόσβασης από την είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου έως τον εξεταστικό χώρο, αν πληρούνται προδιαγραφές Α.Μ.Ε.Α.
 • Διαδικτυακή σύνδεση τύπου ADSL με ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps.

Οι απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι Εξεταστικοί Χώροι του είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμένοι καταλλήλως για την σωστή διενέργεια των εξετάσεων (π.χ. με εργονομικά καθίσματα και θρανία) και όχι υπόγειοι.
 • Κάλυψη όλων των προδιαγραφών πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας.
 • Διάθεση φυσικού εξαερισμού, φυσικού φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης.
 • Ελάχιστη επιφάνεια δύο (2) τ.μ. ανά εξεταζόμενο και ελάχιστη απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων.
 • Ικανό πλήθος Η/Υ και απαραίτητος περιφερειακός εξοπλισμός ανά εξεταστικό χώρο.
 • Απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών σε κάθε ενεργό Η/Υ.
 • Πλήρης εγκατάσταση των εξεταζόμενων εφαρμογών με όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις τους σε κάθε Η/Υ.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδίκτυο για κάθε Η/Υ.
 • Ταχύτητα του τοπικού δικτύου τουλάχιστον 100 Mbps.
 • Διασφάλιση Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης (UPS).

Για να γίνει μία επιχείρηση πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της UCERT, πρέπει να συμπληρωθεί η Αίτηση Υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου (ηλεκτρονική συμπλήρωση) – (έντυπη συμπλήρωση).

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα +357 25 877 770 ή στη διεύθυνση e-mail info@ucert.cy και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλες μας τις υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικά είτε με επίσκεψη εκπροσώπου μας στο χώρο σας.